برنامه حذف و اضافه نيمسال اول 93-92

برنامه حذف و اضافه نيمسال اول  93-92

اخرین ویرایش 27/06/92

 

ايام هفته

تاريخ

صبح   ساعت 30/11- 8

بعد از ظهر ساعت 17- 13

شب از ساعت 20 تا 7 صبح روز بعد

يكشنبه

31/06/92

علوم اجتماعي (كليه گرايشها ، كليه ورودي ها و مقاطع)

شيمي كاربردي (كليه مقاطع و وروديها

كامپيوتر (كليه ورودي ها و مقاطع)

 

روانشناسي باليني (كليه ورودي ها)

كارشناسي مشاوره (كليه ورودي ها)

علوم تربيتي – دبستاني وپيش دبستاني (كليه وروديها)

آموزش ابتدايي (كليه وروديهاومقاطع  )

علوم تجربي (كليه وروديهاومقاطع  )

كليه دانشجوياني كه در طول روز موفق به حذف و اضافه نشده اند

دوشنبه

1/07/92

كارشناسي ارشد مشاوره (كليه ورودي ها)

زبان انگليسي (كليه ورودي ها و مقاطع)

مكانيك (كليه ورودي ها و مقاطع)

تكنولوژي ساخت و توليد (كليه ورودي ها)

 

پرستاري و مامايي (كليه ورودي ها)

 

كليه دانشجوياني كه در طول روز موفق به حذف و اضافه نشده اند

سه شنبه

02/07/92

مهندسي شيمي –ورودي 88 و قبل از آن

مهندسي شيمي ومهندسي نفت – ورودي 89

تكنولوژي صنايع شيميايي (كليه ورودي ها)

مهندسي شيمي (كارشناسي ارشد كليه ورودي ها)

كليه دانشجوياني كه در طول روز موفق به حذف و اضافه نشده اند

چهار شنبه

3/07/92

مهندسي شيمي و مهندسي نفت-ورودي  90 و 91

ارشد مهندسي كشاورزي (كليه ورودي ها و گرايشها)

مهندسي علوم و صنايع غذايي (كليه ورودي ها)

كارشناسي مهندسي كشاورزي (كليه ورودي ها)

 

كليه دانشجوياني كه در طول روز موفق به حذف و اضافه نشده اند

 
  • حذف و اضافه  بصورت اينترنتي انجام مي شود لذا دانشجويان محترم ازمراجعه به آموزش جهت انتخاب واحد خودداري نمايند . در صورت هرگونه ابهام كارشناسان آموزشي و مديران گروههاي مربوطه درايام حذف و اضافه پاسخگوي سئوالات آموزشي دانشجويان خواهند بود .
  • رعايت پيشنياز – همنياز به عهده دانشجو وي باشد .
  • حذف و اضافه  هر رشته در تاريخ وساعت مقرر انجام مي گيرد
  • حذف و اضافه زماني قطعي است كه دانشجو تاييديه نهايي حذف و اضافه را دريافت نمايند.
  • دانشجوياني كه درس كارآموزي را انتخاب واحد مي نمايند   حد اكثر تا يك ماه بعداز حذف و اضافه فرصت دارند جهت اخذ فرم كارآموزي وانجام مراحل آن اقدام نمايند در غير اينصورت كارآموزي آنان حذف خواهد شد .
  • دانشجويان محترم مجازند در هر ترم فقط 2 واحد معارف انتخاب نمايند .

          حوزه معاونت آموزشي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد