تقویم آموزشی حذف واضافه واحد نیمسال اول98- 97

 

 

ساعت8الی15

 

تاریخ

ایام هفته

پرستاری ،مامایی،

روانشناسی عمومی(ارشد) مشاوره توانبخشی ، مشاوره مدرسه،

مشاوره خانواده ،مشاوره شغلی

7/7/1397

شنبه

مترجمی زبان انگلیسی،آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد،کارشناسی)

زبان وادبیات فارسی -پایداری(کارشناسی ارشد)،علوم ورزشی

مهندسی ک