پروژه های احداث شده

 

1- ساختمان آموزشي با موتور خانه مركزي و سيستم شوفاژ پكيج يونيت با زير بناي 7804متر مربع
 
2- ساختمان اداري با موتور خانه مركزي و سيستم گرمايشي ايرواشر با زير بناي 2773 متر مربع
 
3- ساختمان خوابگاه دانشجويي خواهران (فاز 1) با موتور خانه مركزي وسيستم گرمايي هواساز با زير بناي 2780 متر مربع
 
4- ساختمان خوابگاه دانشجويي خواهران (فاز2) با موتور خانه مركزي وسيستم گرمايي هواساز با زير بناي 2700 متر مربع
 
5 - ساختمان خوابگاه اساتيد خواهر با سيستم گرمايي گاز شهري  و سرمايشي كولر گازي اسپليت يونيت با زير بناي250 متر مربع
 
6- ساختمان سلف سرويس با موتور خانه مركزي و سيستم  گرمايي وسرمايشي هواساز- ايرواشر چيلر- فن كوئل- شوفاژ با زير بناي 2200 متر مربع
 
7- ساختمان دانشكده علوم پزشكي (پرستاري – مامائي) با موتور خانه مركزي و سيستم گرمايشي و سرمايشي شوفاژ و كولر با زير بناي2000 متر مربع
 
8- ساختمان كارگاه وآزمايشگاه با موتور خانه مركزي وسيستم گرمايشي شوفاژ وكولر با زير بناي 1400 متر مربع
 
9- ساختمان انبار با زير بناي 400 متر مربع
 
10- سرد خانه مواد غذايي با زير بناي 40 متر مربع
 
11- مجتمع مدارس سماء درداخل شهر با موتور خانه مركزي و سيستم گرمايشي و سرمايشي شو فاژ وكولر با زير بناي 4800 متر مربع
 
12- فضاي عمراني با مساحت  32300متر مربع (شامل .ابتدايي..راهنمايي.دبيرستان)
 
13-1) فضاي سبز در داخل سايت به مساحت 9800 متر مربع
 
13-2) پياده روي داخل سايت به مساحت 12000 متر مربع
 
13-3) سواره روي داخل سايت به مساحت 10500 متر مربع
 
14) پاركينگ سر پوشيده با مساحت 580 متر مربع
 
15) زمين ورزشي باز (برادران ) با مساحت 1700 متر مربع
 
16) زمين ورزشي باز (خواهران) با مساحت 2600 مترمربع
 
17)ساختمان چند منظوره با كاربري كتابخانه مركزي- انفي تئاتر-آزمايشگاه-كافي نت و اينترنت و....
   با موتور خانه  مركزي  داراي سيستم گرمايشي و سرمايشي  ايرواشر- چپر و فن كوئر با زير بناي حدودا5000 متر مربع
 
18) ساختمان پرستاري - مامايي(فاز3 )با زير بناي حدودا 500متر مربع
 
19)ساختمان پست برق فشارقوي و اضطراري با زير بناي حدودا 100متر مربع


ارسال نظر

Captcha image

نظرات