طرح هاي تحقيقاتي برون دانشگاهي در حال اجرا

 

طرحهاي تحقيقاتي برون دانشگاهي در حال اجرا
 
 
رديف
نام واحد دانشگاهي
عنوان يا موضوع طرح
(پروژه )
محل تامين اعتبار طرح
مبلغ قرارداد
( به ريال )
تاريخ ورود
به واحد
تاريخ نهايي عقد قرارداد
درحال اجرا
خاتمه يافته
1
قوچان
 
بررسي وضعيت كيفي منابع تامين و شبكه توزيع آب آشاميدني منطقه سنخواست در خراسان شمالي و ارائه راهكارهاي حذف رسوبات تشكيل شده در لوله هاي انتقال آب اين منطقه
شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان شمالي
000/500/273
10/10/87
23/10/87
P
 
2
قوچان
شبيه سازي الگوي انتشار گازهاي سمي احتمالي به هنگام نشتي و بحران در پتروشيمي خراسان
مجتمع پتروشيمي خراسان       ( بجنورد)
000/000/110
27/11/88
10/12/88
P
 
جمع كل
000/500/383 ريال
 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات