تلفن ها

نام عنوان تلفن داخلی گروه
یوسفی ماندانا{خانم} مدیر گروه زبان کارشناسی-ارشد 47011433 4433 همکاران
یزدان پناه علی رئیس کارگزینی هیئت علمی 47011242-47011134 1242-1134 همکاران-آموزشی
گیت خوابگاه خوهران خو ابگاه 47011304 3304 همکاران-دانشجویی
گلپور جواد خدمات 47011162 1162 همکاران-اداری
گل صفت شیرین کلینیک مشاوره 47011452 4452 همکاران-دانشجویی
کوهساری مصطفی رئیس دایره حقوقی واحد 47011181 1181 همکاران-اداری
کورانیان{خانم} گروه پرستاری 47011427 4427 همکاران-آموزشی
کاهانی فاطمه خدمات{آبدارخانه اداری} 47011162 1162 همکاران-اداری
کانون جرعه نو ر مسجد 47011231 1231 همکاران-فرهنگی
کافی نت کافی نت 47011431 4431 همکاران-پژوهشی-انفورماتیک (IT)
کاظمی_ غلامرضا{دکتر} ریاست دانشگاه 47225009-47011153 1153 همکاران-ریاست
کاظمی -حجت{دکتر} - 47011321- 3321 اساتید
کارگر_فرحبخش ایمان{دکتر} گروه مکانیک خودرو{کاردانی وکارشناسی-ساخت وتولید } 47011378 1378 اساتید
پولادی_ احسان {دکتر} معاون اداری و مالی 47011197 1197 همکاران-ریاست
پولادی محمد آشپز 47011221_47011257 1221_1257 همکاران
پولادی عیسی حسابدار 47011028 1028 همکاران-مالی
پناهی جلیل خدمات{تاسیسات} 47011222 1222 همکاران-اداری
پاکباز میثم مسئول دفترمعاونین 47011142 1142 همکاران-آموزشی
پاکار هی هی مهدی خدمات{انتظامات} 47011110-47011189 1189 همکاران-اداری
یوسف نژاد ابراهیم خدمات{تاسیسات} 47011222 1222 همکاران-اداری
وجدانی محمودی احمد مسئول صندوق و رفاه دانشجوئی 47011166 1166 همکاران-مالی
هجری{خانم دکتر} مدیرگروه مهندسی شیمی_نفت 47011226 1226 اساتید
هجری{خانم دکتر} مدیرآموزش 47011122 1122 همکاران-آموزشی
نکویی{خانم} گروه مامایی 47011428 4428 همکاران-آموزشی
نوروزیان علی اکبر خدمات{مسجد} 47011232 1232 همکاران-اداری
نوروزی نسرین کارشناس آموزش {زبان خارجه کلیه گرایشها+علوم انسانی کلیه گرایشها} 47011120 1120 همکاران-آموزشی
نوابی محمد راننده 47011145 1145 همکاران-اداری
نظرکرده احمد خدمات 47011257 1257 همکاران-اداری
نریمانی حسن خدمات{آبدارخانه حوزه ریا ست} 47011163 1163_1155 همکاران-اداری
نجات-+اکبری+محمدی پور{دکتر} اساتید 47011425 4425 اساتید
ناصریان موسی الرضا خدمات{ آشپزخانه} 47011162 1162 همکاران-اداری
ناجی محمد رضا حسابدار 47011237 1237 همکاران-مالی
میرزاخا نزاده محمد مسئول تحصیلات تکمیلی 47011164 1164 همکاران-آموزشی
میرجلالی بهزاد کارشناس عمران 47011158 1158 همکاران-عمران
موسوی موسی الرضا رئیس اداره طراحی واجرا 47011227 1227 همکاران-عمران
موسوی قربان محمد خدمات 47011189-47011202 1189-1202 همکاران-اداری
موحدیان مدیرگروه ریاضی 47011349 3349 اساتید
مهدیان {خانم دکتر} رشته مهندسی 47011448 4448 اساتید
منتجبی ابوالفضل راننده 47011110 1110 همکاران-اداری
مفضلی+محدث زاده{خانم دکتر} - 47011327 3327 اساتید
مظفری حجت رئیس دفترفرهنگ اسلامی 47011171 1171 همکاران-فرهنگی
مروتی محمد رحیم انتظامات 47011189_47011110 1189_1110 همکاران-اداری
مرادی مرجانه مدیرگروه فیزیک 47011349 3349 اساتید
مرآتی معصومه کارشناس رشته پرستاری-مامایی 47011074 1074 همکاران-آموزشی
مدیرصفدرآبادی مرکز سانترال(تلفنخانه) 47011001 -9- همکاران-اداری
محمدی پور گروه راهنمایی و مشاوره -{روانشناسی بالینی کارشناسی} 47011446 4446 اساتید
محمدی ثانی{دکتر} گروه ارشد{مهندسی کشاورزی و.. 47011449 4449 اساتید
محمدزاده جواد رئیس مرکز انفورماتیک 47011149 1149 همکاران-پژوهشی-انفورماتیک (IT)
لطفی عشرت کاردان کتابداری 47011419 4419 همکاران-پژوهشی
قوی دل خدمات{آبدارخانه اداری} 47011124 1124 همکاران-اداری
قوامی+علیزاده موسوی{دکتر}   47011425 4425 اساتید
قهرمانی{دکتر} اعضای هیات علمی 47011323 3323 اساتید
قنبر زاده علی آزمایشگا ها 47011256 1256 همکاران-پژوهشی
قلیچی علی مسئول دفترمعاونین پژوهشی ودانشجویی 47011156-47011112 1156 همکاران-مالی
قسیمی غلامرضا کارشناس ثبت نام{دانشجویی} 47011129 1129 همکاران-آموزشی
قرنطینه س علوم انسانی 47011432 4432  
قرآنی طیبه کارشناس قرآن و عترت 47011212 1212 همکاران-فرهنگی
قدمی حسین کارشناس دفتر ارتباط با صنعت 47011169 1169 همکاران-پژوهشی
قاسمی پور ابوالفضل فوق برنامه 47011258 1258 همکاران-فرهنگی
قاسم زاده{دکتر} مدیرپژوهشی 47011196 1196 همکاران-پژوهشی
قاسم زاده+لطفی+آراسته - 47011322 3322 اساتید
قاری حمید رضا تکنیسین برق 47011222 1222 همکاران-عمران
قائمی{دکتر} مدیرگروهکامپیوتر 47011226 1226 همکاران-آموزشی
فیضی زاده{دکتر} مدیرگروه شیمی کاربردی 47011329 3329 اساتید
فیضی زاده{دکتر} مدیرگروه شیمی کاربردی - کارشناسی ارشد 4701329_47011252 3329_1252 اساتید
فرهادی گلثومه خدمات{خوابگاه} 47011247 1247 همکاران-دانشجویی
فرخی صفورا خدمات 47011307 3307 همکاران-اداری
فرحبخش-قاسم زاده{دکتر} مدیرگروه مهندسی شیمی- 47011229 1229 اساتید
فرحبخش - 47011348 3348 اساتید
فرجامی جمشید رئیس امورمالی 47011186 1186 همکاران-مالی
فاطمی{دکتر} معاونت دانشجویی 47011154 1154 همکاران-ریاست
فاطمی{دکتر} گروه معارف 47011444 4444 همکاران
فاطمی مجید مسئول بایگانی 47011117 1117 همکاران-آموزشی
فاطمی علی انتظامات 47011189-47011110 1110-1189 همکاران-اداری
غلامی الهه کاردان کتابداری 47011419 4419 همکاران-پژوهشی
علیزاده رسول{دکتر} رئیس کارگزینی هیئت علمی 47011242 1242 همکاران-آموزشی
علی نژاد کورش مرکزرشدواحدهای فناوری 47011160 1160 همکاران-پژوهشی
علی        
علیزاده گلستانی - 47011324 3324 اساتید
عقیقی محمود مسئول آشپزخانه 47011128 1128 همکاران-دانشجویی
عطای صالحی{دکتر} مدیر گروه کارشناسی و ارشدمهندسی کشاورزی وصنایع غذایی- کنترل کیفی وبهداشت 47011435 4435 اساتید
عرب هاشمی:رهبرو... دفترگروه زبان 47011433 4433 اساتید
عابدی قنبرآباد{دکتر} دفترپژوهشگران جوان 47011198 1198 اساتید
عابدی حسین روابط عمومی{شاهدوایثارگران} 47011144 1144 همکاران
عابد حبیب خدمات اشپزخانه 4701257 1257 همکاران-اداری
طهماسبی{دکتر}   47011229 1229 اساتید
طهماسبی+خوش چهره{دکتر} - 47011325 3325 اساتید
صمدی شاکری حسین کارشناس آموزش نیروی انسانی 47011398 1398 همکاران-پژوهشی
صفاران-داوودی راد - 47011328 3328 اساتید
صفائی اسماعیل حسابدار 47011167 1167 همکاران-مالی
صالحی بهروز مرکزرشد 47011161 1161 همکاران-پژوهشی
صالحی حمید رضا مدیریت کلاسها 47011246 1246 همکاران-آموزشی
صاحبکار حسین خدمات 47011257 1257 همکاران-اداری
صاحب الزمانی داوود دفترفرهنگ 47011258 1258 همکاران-دانشجویی
شکیبا محمد خدمات 47011440 4440 همکاران-اداری
شکفته مقصود نگهبان 47011110-47011189 1110-1189 همکاران-اداری
شفیعی مهدی مسئول انبار 47011133_47011457 1133_4457 همکاران-اداری
سیفی نسرین مسئول کتابخانه 47011418 4418 همکاران-پژوهشی
سیامکی حمید برنامه نویس 47011148 1148 همکاران-پژوهشی-انفورماتیک (IT)
سلیمانی مهدی مسئول دفتر{ریاست} 47221756فاکس_47011155 1155 همکاران-ریاست
سلف سرویس کافی شاپ{بوفه} 47011070 1070 همکاران
سلطانی مهدی مسئول بسیج 47011248_47011395 1395_1248 همکاران-ریاست
سروقد براتعلی خدمات{انتظامات} 47011189-47011110 1189-1110 همکاران-اداری
ساعدی مهدی مدیردانشجوئی 47011175 1175 همکاران-دانشجویی
ساختمان{دکترجوانبخت} اتاق فرمان تالار اجتماعات 47011423 4423 همکاران
ساختمان{دکترجوانبخت} انتظامات{برادران} 47011420 4420 همکاران
ساختمان فنی مهندسی آبدارخانه 47011199-47011307 1199-3307 همکاران
ساختمان فنی مهندسی مدیریت کلاسها 47011246 1246 همکاران
ساختمان علوم انسانی آبدارخانه 47011440 4440 همکاران-اداری
ساختمان علوم انسانی انتظامات{برادران} 47011424 4424 همکاران
ساجدی غلامرضا کارشناس کارگاه مکانیک خودرو 47011237 1237 همکاران-پژوهشی
ساجدی غلامرضا کارشناس کارگاه عمومی 47011235 1235 همکاران-پژوهشی
ساجدی غلا مرضا کارشناس کارگاه ماشین ابزار 47011234 1234 همکاران-پژوهشی
س= فنی مهندسی انتضامات (برادران) 47011250 1250 همکاران
س= فنی مهندسی کانون فارغ التحصیلان 47011333 3333 همکاران
س پرستاری مامایی اتاق اساتید 47011427 4427 همکاران-آموزشی
س علوم انسانی اساتید زبان{خانم ها} 47011455 4455 اساتید
زندلاف یونس سرپرست دفتربرنامه ریزی وبودجه 47011259 1259 همکاران-ریاست
زحمتکش محمد رضا انتظامات 47011250 1250 همکاران-اداری
زاهدی فرد{خانم} گروه ارشدمامایی 47011427-47011428 4428 اساتید
زارعی رضا مسئول شهریه 47011173 1173 همکاران-مالی
زارعی احمد تربیت بدنی 47011135 1135 همکاران-دانشجویی
رمضانی مسعود آشپز 47011257 1257 همکاران
رمضان زاده اکرم کارشناس آزمایشگاهها 47011201-47011361 1201-3361 همکاران-پژوهشی
رضوی سید محمد مسئو ل {آی تی-IT} 47011148-47011132 1148-1132 همکاران-پژوهشی-انفورماتیک (IT)
رضوانی نژاد مجید متصدی امور دفتری{دبیرخانه} 47011152 1152 همکاران-اداری
رضوان احمد متصدی بایگانی 47011121 1121 همکاران-آموزشی
رضاقلی مزرجی علی متصدی امور دفتری{ حراست} 47011192-47233832 1192 همکاران-ریاست
رضائی اعظم خدمات{آبدارخانه علوم انسانی} 47011440 4440 همکاران-اداری
رستمی نژاد طوفان بایگانی آموزش 47011117 1117 همکاران-آموزشی
رستمی رضا روابط عمومی {کارشناس} 47011244 1244 همکاران-ریاست
رستمی الهام کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی 47011425 4425 همکاران-فرهنگی
رخش بهار قدیر کارگزینی کارکنان 47011177 1177 همکاران-اداری
رحیم نیا مهشید کارشناس پرستاری 47011427_47011428 4427 همکاران-آموزشی
رحمانی مصطفی تکنسین کامپیوتر 47011149-47011431 4431_1149 همکاران-پژوهشی-انفورماتیک (IT)
رجبی نیا ابراهیم خدمات{انتظامات} 47011189-47011110 1189-1110 همکاران-ریاست
ربوبی برات محمد راننده 47011145 1145 همکاران-اداری
درری سارا کارشناس پرستاری و مامایی 47011427_47011428 4427 همکاران-آموزشی
دانشگاه آزاد: دفتر اتوبوسرانی 47011233 1233 سازمان ها
دانشگاه آزاد: باجه بانک 47011168 1168 همکاران
دانشگاه آزاد بسیج دانشجویی برادران_براتیان     دانشجویان
دانشگاه آزاد بسیج اساتید. 47011248 1395_1248 همکاران-ریاست
دانشگاه آزاد بسیج دانشجویی خواهران 47011338 3338 دانشجویان
خیسی نژاد ثریا متصدی امور خوابگاهها 47011249-47011248 1248-1249 همکاران-دانشجویی
خوشتراش علیرضا{دکتر} معاون سما 47239002   همکاران-ریاست
خوش چهره مدیرگروه مهندسی شیمی{صنایع پالایش-گاز-معدنی-صنایع نفت}کارشناسی 47011325 3325 اساتید
خلیلی علی اصغر مسئول کارگزینی کارکنان 47011151 1151 همکاران-اداری
خلق دوست سید حمید خدمات 47011417 4417 همکاران-دانشجویی
خسرویار{خانم} استاد _ _ اساتید
خدنگی+پولادی{دکتر}   47011224 1224 اساتید
خدادوست علیرضا مسئول{امتحانات} 47011131 1131 همکاران-آموزشی
خانی زهرا مسئول دبیرخانه و فاکس 47011150-47011010 1150 همکاران-اداری
خانم مسعودی روانشناسی 47011458 4458 اساتید
حیرانی{محسن} مدیرحراست 47011111 1111 همکاران-ریاست
دفتر معاونت علمی معاونت علمی 47011142 1100 همکاران-ریاست
حیدری مهدی   47011349 3349 اساتید
حمیدی فاطمه متصدی امور خوابگاهها 47011247 1247 همکاران-دانشجویی
حسنی معصومه کارشناس کتابخانه 47011419 4419 همکاران-پژوهشی
حسن پور گلثومه مسئول رشته مهندسی شیمی 47011071 1071 همکاران-آموزشی
حسن زاده مهراب کارشناس امورپژوهشی 47011216 1216 همکاران-پژوهشی
حسن زاده حسن برنامه ریزی آموزشی 47011119 1119 همکاران-آموزشی
حسرتی کاظم کاردان حسابداری{صندوق رفاه} 47011179 1179 همکاران-مالی
حجت {دکتر} مدیرگروه مهندسی شیمی{ارشد صنایع غذایی} 47011254 1254 اساتید
جهری قدیر محمد مسئول امورعمومی 47011182 1182 همکاران-اداری
جاویدی مریم کارشناس مامایی 47011428 4428 همکاران-آموزشی
جاهد حسین رئیس اداره دانش آموختگان 47011147_47011140 1147_1140 همکاران-آموزشی
جاذ بی عباس نگهبان 47011189-47011110 1189-1110 همکاران-اداری
ثنائی محمد علی نگهبان 47011110-47011189 1189-1110 همکاران-اداری
ثبت نام س_دکترجوانبخت 47011240 1240 همکاران-آموزشی
توکل رسول مدیریت کلاسها{س_ علوم انسانی} 47011426 4426 همکاران-آموزشی
توفیق مجید کارشناس دفترارتباط با صنعت 47011091 1091 همکاران-پژوهشی
تقی زاده محمود مسئول خرید 47011172 1172 همکاران-اداری
تقی زاده سید موسی کارشناس آمار{مسئول امورپژوهشی} 47011188 1188 همکاران-پژوهشی
بیات{خانم دکتر} - 47011330 3330 اساتید
بهمن پور قربانعلی مسئول رشته گروه روانشناسی 47011118 1118 همکاران-آموزشی
براتعلی مدیر دفتر سانترال{تلفنخانه} 47011001-9 -9- همکاران-اداری
باقرپور علیرضا اموال 47011066 1066 همکاران-مالی
باقر پور محمود کارشناس مشاوره_راهنمایی دانشجو 47011138 1138 همکاران-آموزشی
باطنی-محتشمی اساتیدزبان 47011444 4444 اساتید
باتربیت حسین رئیس آزمایشگاها{کارگاها} 47011363 3363 همکاران-پژوهشی
بابایی حسین خدمات 47011199 1199 همکاران-مالی
بابائی {خانم} کارشناس امور پژوهش 47011219 1219 همکاران-پژوهشی
ایمانیان{دکتر} علوم اجتماعی ارشد 47011454 4454 اساتید
اکبرزاده افسانه خدمات 47011247 1247 همکاران-دانشجویی
اوجاقی-یوسفی اساتیدزبان 47011447 4447 اساتید
انتشارات{دانشجوئی} شخصی 47011362 3362 شرکت ها
امتحانات ساختمان فنی 47011230 1230 همکاران-آموزشی
اکبری محمد جعفر مدیر امور اداری 47011185 1185 همکاران-اداری
اعلمی نیا+خلیلی نژاد{مهندس} اعضای هیات علمی{گروه مهندسی نفت} 47011326 3326 اساتید
اسمی زاده طالب کاردان آزمایشگاهها 47011239 1239 همکاران-پژوهشی
اسماعیلی مهرداد مسئول حقوق ودستمزد 47011206 1206 همکاران-مالی
اسماعیل پور - 47011347 3347 اساتید
ارجمندی کیمیا بایگانی آموزش 47011121 1121 همکاران-آموزشی
احمری هادی دفترتوانمندسازی 47011218 1218 اساتید
احمدی محمود کاردان سمعی و بصری{ روابط عمومی} 47011200 1200 همکاران-ریاست
احمدزاده+صاحب جمعی{خانم دکتر} - 47011330 3330 اساتید
ابوالحسن زاده سمیه مسئول تربیت بدنی 47011236 1236-1123 همکاران-دانشجویی
ابراهیمیان حسین کارشناس ثبت نام 47011139 1139 همکاران-آموزشی
آیتی عفت امور دانشجویی 47011125 1125 همکاران-دانشجویی
آریان فر+مسعودی{خانم} آموزشی 47011443 4443 اساتید
آدینه امید انتظامات 47011189_47011110 1110_1189 همکاران-ریاست

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد