تلفن ها

نام عنوان تلفن داخلی همراه گروه  
یوسفی ماندانا{خانم} مدیر گروه زبان کارشناسی-ارشد 47011433 4433 09153007810 همکاران ویرایش
یزدان پناه علی رئیس کارگزینی هیئت علمی 47011242-47011134 1242-1134 09155814176 همکاران-آموزشی ویرایش
گیت خوابگاه خوهران خو ابگاه 47011304 3304   همکاران-دانشجویی ویرایش
گلپور جواد خدمات 47011162 1162 09369021180 همکاران-اداری ویرایش
گل صفت شیرین کلینیک مشاوره 47011452 4452 09155810979 همکاران-دانشجویی ویرایش
کوهساری مصطفی رئیس دایره حقوقی واحد 47011181 1181 09151802137 همکاران-اداری ویرایش
کورانیان{خانم} گروه پرستاری 47011427 4427 09155111088 همکاران-آموزشی ویرایش
کاهانی فاطمه خدمات{آبدارخانه اداری} 47011162 1162 09366216277 همکاران-اداری ویرایش
کانون جرعه نو ر مسجد 47011231 1231   همکاران-فرهنگی ویرایش
کافی نت کافی نت 47011431 4431 ------------- همکاران-پژوهشی-انفورماتیک (IT) ویرایش
کاظمی_ غلامرضا{دکتر} ریاست دانشگاه 47225009-47011153 1153 09151810633 همکاران-ریاست ویرایش
کاظمی -حجت{دکتر} - 47011321- 3321   اساتید ویرایش
کارگر_فرحبخش ایمان{دکتر} گروه مکانیک خودرو{کاردانی وکارشناسی-ساخت وتولید } 47011378 1378 09155009079 اساتید ویرایش
پولادی_ احسان {دکتر} معاون اداری و مالی 47011197 1197 09151108598 همکاران-ریاست ویرایش
پولادی محمد آشپز 47011221_47011257 1221_1257 09305818112 همکاران ویرایش
پولادی عیسی حسابدار 47011028 1028 09159825224 همکاران-مالی ویرایش
پناهی جلیل خدمات{تاسیسات} 47011222 1222 09306845559 همکاران-اداری ویرایش
پاکباز میثم مسئول دفترمعاونین 47011142 1142 09366037453 همکاران-آموزشی ویرایش
پاکار هی هی مهدی خدمات{انتظامات} 47011110-47011189 1189 09151807004 همکاران-اداری ویرایش
یوسف نژاد ابراهیم خدمات{تاسیسات} 47011222 1222 09151803604 همکاران-اداری ویرایش
وجدانی محمودی احمد مسئول صندوق و رفاه دانشجوئی 47011166 1166 09373222958 همکاران-مالی ویرایش
هجری{خانم دکتر} مدیرگروه مهندسی شیمی_نفت 47011226 1226 09151811578 اساتید ویرایش
هجری{خانم دکتر} مدیرآموزش 47011122 1122 09151811578 همکاران-آموزشی ویرایش
نکویی{خانم} گروه مامایی 47011428 4428 09153821869 همکاران-آموزشی ویرایش
نوروزیان علی اکبر خدمات{مسجد} 47011232 1232 09157374314 همکاران-اداری ویرایش
نوروزی نسرین کارشناس آموزش {زبان خارجه کلیه گرایشها+علوم انسانی کلیه گرایشها} 47011120 1120   همکاران-آموزشی ویرایش
نوابی محمد راننده 47011145 1145 09339030097-09151808078 همکاران-اداری ویرایش
نظرکرده احمد خدمات 47011257 1257 09305736638 همکاران-اداری ویرایش
نریمانی حسن خدمات{آبدارخانه حوزه ریا ست} 47011163 1163_1155 09154087264 همکاران-اداری ویرایش
نجات-+اکبری+محمدی پور{دکتر} اساتید 47011425 4425 09155141796 اساتید ویرایش
ناصریان موسی الرضا خدمات{ آشپزخانه} 47011162 1162 09158215259 همکاران-اداری ویرایش
ناجی محمد رضا حسابدار 47011237 1237 09159256389 همکاران-مالی ویرایش
میرزاخا نزاده محمد مسئول تحصیلات تکمیلی 47011164 1164 09371669613 همکاران-آموزشی ویرایش
میرجلالی بهزاد کارشناس عمران 47011158 1158 09151811362 همکاران-عمران ویرایش
موسوی موسی الرضا رئیس اداره طراحی واجرا 47011227 1227 09151802577 همکاران-عمران ویرایش
موسوی قربان محمد خدمات 47011189-47011202 1189-1202 09159824690 همکاران-اداری ویرایش
موحدیان مدیرگروه ریاضی 47011349 3349 09151107245 اساتید ویرایش
مهدیان {خانم دکتر} رشته مهندسی 47011448 4448 ------------- اساتید ویرایش
منتجبی ابوالفضل راننده 47011110 1110 09155817797 همکاران-اداری ویرایش
مفضلی+محدث زاده{خانم دکتر} - 47011327 3327   اساتید ویرایش
مظفری حجت رئیس دفترفرهنگ اسلامی 47011171 1171 09151802242 همکاران-فرهنگی ویرایش
مروتی محمد رحیم انتظامات 47011189_47011110 1189_1110 09013420944 همکاران-اداری ویرایش
مرادی مرجانه مدیرگروه فیزیک 47011349 3349 09155230750 اساتید ویرایش
مرآتی معصومه کارشناس رشته پرستاری-مامایی 47011074 1074 09155819104 همکاران-آموزشی ویرایش
مدیرصفدرآبادی مرکز سانترال(تلفنخانه) 47011001 -9- 09151802035 همکاران-اداری ویرایش
محمدی پور گروه راهنمایی و مشاوره -{روانشناسی بالینی کارشناسی} 47011446 4446 09155149232 اساتید ویرایش
محمدی ثانی{دکتر} گروه ارشد{مهندسی کشاورزی و.. 47011449 4449 09155120457 اساتید ویرایش
محمدزاده جواد برنامه نویس 47011149 1149 09151807497 همکاران-پژوهشی-انفورماتیک (IT) ویرایش
لطفی عشرت کاردان کتابداری 47011419 4419 09105110524 همکاران-پژوهشی ویرایش
قوی دل خدمات{آبدارخانه اداری} 47011124 1124 09384856530 همکاران-اداری ویرایش
قوامی+علیزاده موسوی{دکتر}   47011425 4425   اساتید ویرایش
قهرمانی{دکتر} اعضای هیات علمی 47011323 3323 09123194390 اساتید ویرایش
قنبر زاده علی آزمایشگا ها 47011256 1256 09153814566 همکاران-پژوهشی ویرایش
قلیچی علی مسئول دفترمعاونین پژوهشی ودانشجویی 47011156-47011112 1156 09153825245 همکاران-مالی ویرایش
قسیمی غلامرضا کارشناس ثبت نام{دانشجویی} 47011129 1129 09356632142 همکاران-آموزشی ویرایش
قرنطینه س علوم انسانی 47011432 4432     ویرایش
قرآنی طیبه کارشناس قرآن و عترت 47011212 1212 09151802380 همکاران-فرهنگی ویرایش
قدمی حسین کارشناس دفتر ارتباط با صنعت 47011169 1169 09155816012 همکاران-پژوهشی ویرایش
قاسمی پور ابوالفضل فوق برنامه 47011258 1258 09151811458 همکاران-فرهنگی ویرایش
قاسم زاده{دکتر} مدیرپژوهشی 47011196 1196 09159044595 همکاران-پژوهشی ویرایش
قاسم زاده+لطفی+آراسته - 47011322 3322   اساتید ویرایش
قاری حمید رضا تکنیسین برق 47011222 1222 09151810434 همکاران-عمران ویرایش
قائمی{دکتر} مدیرگروهکامپیوتر 47011226 1226 09123194390 همکاران-آموزشی ویرایش
فیضی زاده{دکتر} مدیرگروه شیمی کاربردی 47011329 3329 09154083133 اساتید ویرایش
فیضی زاده{دکتر} مدیرگروه شیمی کاربردی - کارشناسی ارشد 4701329_47011252 3329_1252 09154083133 اساتید ویرایش
فرهادی گلثومه خدمات{خوابگاه} 47011247 1247 09156261332 همکاران-دانشجویی ویرایش
فرخی صفورا خدمات 47011307 3307 09386975784 همکاران-اداری ویرایش
فرحبخش-قاسم زاده{دکتر} مدیرگروه مهندسی شیمی- 47011229 1229 دکترقاسم زاده09155122259 اساتید ویرایش
فرحبخش - 47011348 3348   اساتید ویرایش
فرجامی جمشید رئیس امورمالی 47011186 1186 09153045112 همکاران-مالی ویرایش
فاطمی{دکتر} معاونت دانشجویی 47011154 1154 09155810137 همکاران-ریاست ویرایش
فاطمی{دکتر} گروه معارف 47011444 4444 09155810137 همکاران ویرایش
فاطمی مجید مسئول بایگانی 47011117 1117 09339891518 همکاران-آموزشی ویرایش
فاطمی علی انتظامات 47011189-47011110 1110-1189 09151800258 همکاران-اداری ویرایش
غلامی الهه کاردان کتابداری 47011419 4419 09354626253 همکاران-پژوهشی ویرایش
علیزاده رسول{دکتر} رئیس کارگزینی هیئت علمی 47011242 1242 09151805628 همکاران-آموزشی ویرایش
علی نژاد کورش مرکزرشدواحدهای فناوری 47011160 1160 09155815991 همکاران-پژوهشی ویرایش
علی           ویرایش
علیزاده گلستانی - 47011324 3324   اساتید ویرایش
عقیقی محمود مسئول آشپزخانه 47011128 1128 09153814068 همکاران-دانشجویی ویرایش
عطای صالحی{دکتر} مدیر گروه کارشناسی و ارشدمهندسی کشاورزی وصنایع غذایی- کنترل کیفی وبهداشت 47011435 4435 09151595817 اساتید ویرایش
عرب هاشمی:رهبرو... دفترگروه زبان 47011433 4433 09155227673رهبر اساتید ویرایش
عابدی قنبرآباد{دکتر} دفترپژوهشگران جوان 47011198 1198 09155055387 اساتید ویرایش
عابدی حسین روابط عمومی{شاهدوایثارگران} 47011144 1144 09155203556 همکاران ویرایش
عابد حبیب خدمات اشپزخانه 4701257 1257 09159804905 همکاران-اداری ویرایش
طهماسبی{دکتر}   47011229 1229 09151535180 اساتید ویرایش
طهماسبی+خوش چهره{دکتر} - 47011325 3325   اساتید ویرایش
صمدی شاکری حسین کارشناس آموزش نیروی انسانی 47011398 1398 09155811521 همکاران-پژوهشی ویرایش
صفاران-داوودی راد - 47011328 3328   اساتید ویرایش
صفائی اسماعیل حسابدار 47011167 1167 09153826434 همکاران-مالی ویرایش
صالحی بهروز مرکزرشد 47011161 1161 09153826427 همکاران-پژوهشی ویرایش
صالحی حمید رضا مدیریت کلاسها 47011246 1246 09151802712 همکاران-آموزشی ویرایش
صاحبکار حسین خدمات 47011257 1257 09361137811 همکاران-اداری ویرایش
صاحب الزمانی داوود دفترفرهنگ 47011258 1258 09151804682 همکاران-دانشجویی ویرایش
شکیبا محمد خدمات 47011440 4440 09151802125 همکاران-اداری ویرایش
شکفته مقصود نگهبان 47011110-47011189 1110-1189 09105114417 همکاران-اداری ویرایش
شفیعی مهدی مسئول انبار 47011133_47011457 1133_4457 09151832810 همکاران-اداری ویرایش
سیفی نسرین مسئول کتابخانه 47011418 4418 09155817699 همکاران-پژوهشی ویرایش
سیامکی حمید برنامه نویس 47011148 1148 09151800716 همکاران-پژوهشی-انفورماتیک (IT) ویرایش
سلیمانی مهدی مسئول دفتر{ریاست} 47221756فاکس_47011155 1155 09151802633 همکاران-ریاست ویرایش
سلف سرویس کافی شاپ{بوفه} 47011070 1070   همکاران ویرایش
سلطانی مهدی مسئول بسیج 47011248_47011395 1395_1248 09158183319 همکاران-ریاست ویرایش
سروقد براتعلی خدمات{انتظامات} 47011189-47011110 1189-1110 09151808971 همکاران-اداری ویرایش
ساعدی مهدی مدیردانشجوئی 47011175 1175 09153824383 همکاران-دانشجویی ویرایش
ساختمان{دکترجوانبخت} اتاق فرمان تالار اجتماعات 47011423 4423   همکاران ویرایش
ساختمان{دکترجوانبخت} انتظامات{برادران} 47011420 4420   همکاران ویرایش
ساختمان فنی مهندسی آبدارخانه 47011199-47011307 1199-3307   همکاران ویرایش
ساختمان فنی مهندسی مدیریت کلاسها 47011246 1246   همکاران ویرایش
ساختمان علوم انسانی آبدارخانه 47011440 4440 09151802125 همکاران-اداری ویرایش
ساختمان علوم انسانی انتظامات{برادران} 47011424 4424   همکاران ویرایش
ساجدی غلامرضا کارشناس کارگاه مکانیک خودرو 47011237 1237 09151832078 همکاران-پژوهشی ویرایش
ساجدی غلامرضا کارشناس کارگاه عمومی 47011235 1235 09151832078 همکاران-پژوهشی ویرایش
ساجدی غلا مرضا کارشناس کارگاه ماشین ابزار 47011234 1234 09151832078 همکاران-پژوهشی ویرایش
س= فنی مهندسی انتضامات (برادران) 47011250 1250   همکاران ویرایش
س= فنی مهندسی کانون فارغ التحصیلان 47011333 3333   همکاران ویرایش
س پرستاری مامایی اتاق اساتید 47011427 4427   همکاران-آموزشی ویرایش
س علوم انسانی اساتید زبان{خانم ها} 47011455 4455   اساتید ویرایش
زندلاف یونس سرپرست دفتربرنامه ریزی وبودجه 47011259 1259 09153860396 همکاران-ریاست ویرایش
زحمتکش محمد رضا انتظامات 47011250 1250 09151801184 همکاران-اداری ویرایش
زاهدی فرد{خانم} گروه ارشدمامایی 47011427-47011428 4428 09153196015 اساتید ویرایش
زارعی رضا مسئول شهریه 47011173 1173 09151808017 همکاران-مالی ویرایش
زارعی احمد تربیت بدنی 47011135 1135 09155817191 همکاران-دانشجویی ویرایش
رمضانی مسعود آشپز 47011257 1257 09159804962 همکاران ویرایش
رمضان زاده اکرم کارشناس آزمایشگاهها 47011201-47011361 1201-3361 09153821835 همکاران-پژوهشی ویرایش
رضوی سید محمد مسئو ل {آی تی-IT} 47011148-47011132 1148-1132 09155011705 همکاران-پژوهشی-انفورماتیک (IT) ویرایش
رضوانی نژاد مجید متصدی امور دفتری{دبیرخانه} 47011152 1152 09159818095 همکاران-اداری ویرایش
رضوان احمد متصدی بایگانی 47011121 1121 09153815499 همکاران-آموزشی ویرایش
رضاقلی مزرجی علی متصدی امور دفتری{ حراست} 47011192-47233832 1192 09159818094 همکاران-ریاست ویرایش
رضائی اعظم خدمات{آبدارخانه علوم انسانی} 47011440 4440 09151805871 همکاران-اداری ویرایش
رستمی نژاد طوفان بایگانی آموزش 47011117 1117 09155810021 همکاران-آموزشی ویرایش
رستمی رضا روابط عمومی {کارشناس} 47011244 1244 09391808430 همکاران-ریاست ویرایش
رستمی الهام کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی 47011425 4425 09153815145 همکاران-فرهنگی ویرایش
رخش بهار قدیر کارگزینی کارکنان 47011177 1177 09157374146 همکاران-اداری ویرایش
رحیم نیا مهشید کارشناس پرستاری 47011427_47011428 4427 09153810012 همکاران-آموزشی ویرایش
رحمانی مصطفی تکنسین کامپیوتر 47011149-47011431 4431_1149 09381544699 همکاران-پژوهشی-انفورماتیک (IT) ویرایش
رجبی نیا ابراهیم خدمات{انتظامات} 47011189-47011110 1189-1110 09153826289 همکاران-ریاست ویرایش
ربوبی برات محمد راننده 47011145 1145 09151808495 همکاران-اداری ویرایش
درری سارا کارشناس پرستاری و مامایی 47011427_47011428 4427 09127958967 همکاران-آموزشی ویرایش
دانشگاه آزاد: دفتر اتوبوسرانی 47011233 1233   سازمان ها ویرایش
دانشگاه آزاد: باجه بانک 47011168 1168   همکاران ویرایش
دانشگاه آزاد بسیج دانشجویی برادران_براتیان     09011519940 دانشجویان ویرایش
دانشگاه آزاد بسیج اساتید. 47011248 1395_1248   همکاران-ریاست ویرایش
دانشگاه آزاد بسیج دانشجویی خواهران 47011338 3338   دانشجویان ویرایش
خیسی نژاد ثریا متصدی امور خوابگاهها 47011249-47011248 1248-1249 09159807622 همکاران-دانشجویی ویرایش
خوشتراش علیرضا{دکتر} معاون سما 47239002   09155810525 همکاران-ریاست ویرایش
خوش چهره مدیرگروه مهندسی شیمی{صنایع پالایش-گاز-معدنی-صنایع نفت}کارشناسی 47011325 3325 09131043782 اساتید ویرایش
خلیلی علی اصغر مسئول کارگزینی کارکنان 47011151 1151 09155810059 همکاران-اداری ویرایش
خلق دوست سید حمید خدمات 47011417 4417 09392724648 همکاران-دانشجویی ویرایش
خسرویار{خانم} استاد _ _ 09153863608 اساتید ویرایش
خدنگی+پولادی{دکتر}   47011224 1224 09151108598 اساتید ویرایش
خدادوست علیرضا مسئول{امتحانات} 47011131 1131 09154767206 همکاران-آموزشی ویرایش
خانی زهرا مسئول دبیرخانه و فاکس 47011150-47011010 1150 09155127550 همکاران-اداری ویرایش
خانم مسعودی روانشناسی 47011458 4458   اساتید ویرایش
حیرانی{محسن} مدیرحراست 47011111 1111 09155817849 همکاران-ریاست ویرایش
حیدری_ علی{ دکتر} معاونت علمی 47011100 1100 09155150067 همکاران-ریاست ویرایش
حیدری مهدی   47011349 3349   اساتید ویرایش
حمیدی فاطمه متصدی امور خوابگاهها 47011247 1247 09155815387 همکاران-دانشجویی ویرایش
حسنی معصومه کارشناس کتابخانه 47011419 4419 09156911008 همکاران-پژوهشی ویرایش
حسن پور گلثومه مسئول رشته مهندسی شیمی 47011071 1071 09151886467 همکاران-آموزشی ویرایش
حسن زاده مهراب کارشناس امورپژوهشی 47011216 1216 09153814702 همکاران-پژوهشی ویرایش
حسن زاده حسن برنامه ریزی آموزشی 47011119 1119 09155810332 همکاران-آموزشی ویرایش
حسرتی کاظم کاردان حسابداری{صندوق رفاه} 47011179 1179 09158106235 همکاران-مالی ویرایش
حجت {دکتر} مدیرگروه مهندسی شیمی{ارشد صنایع غذایی} 47011254 1254 09155113629 اساتید ویرایش
جهری قدیر محمد مسئول امورعمومی 47011182 1182 09155810988 همکاران-اداری ویرایش
جاویدی مریم کارشناس مامایی 47011428 4428 09155147232 همکاران-آموزشی ویرایش
جاهد حسین رئیس اداره دانش آموختگان 47011147_47011140 1147_1140 09153826236 همکاران-آموزشی ویرایش
جاذ بی عباس نگهبان 47011189-47011110 1189-1110 09159116576 همکاران-اداری ویرایش
ثنائی محمد علی نگهبان 47011110-47011189 1189-1110 09011586479 همکاران-اداری ویرایش
ثبت نام س_دکترجوانبخت 47011240 1240   همکاران-آموزشی ویرایش
توکل رسول مدیریت کلاسها{س_ علوم انسانی} 47011426 4426 09159812268 همکاران-آموزشی ویرایش
توفیق مجید کارشناس دفترارتباط با صنعت 47011091 1091 09155811574 همکاران-پژوهشی ویرایش
تقی زاده محمود مسئول خرید 47011172 1172 09151807833 همکاران-اداری ویرایش
تقی زاده سید موسی کارشناس آمار{مسئول امورپژوهشی} 47011188 1188 09158226496 همکاران-پژوهشی ویرایش
بیات{خانم دکتر} - 47011330 3330 09151811750 اساتید ویرایش
بهمن پور قربانعلی مسئول رشته گروه روانشناسی 47011118 1118 09151803123 همکاران-آموزشی ویرایش
براتعلی مدیر دفتر سانترال{تلفنخانه} 47011001-9 -9- 09151802035 همکاران-اداری ویرایش
باقرپور علیرضا اموال 47011066 1066 09151805728 همکاران-مالی ویرایش
باقر پور محمود کارشناس مشاوره_راهنمایی دانشجو 47011138 1138 09151808959 همکاران-آموزشی ویرایش
باطنی-محتشمی اساتیدزبان 47011444 4444   اساتید ویرایش
باتربیت حسین رئیس آزمایشگاها{کارگاها} 47011363 3363 09155116799 همکاران-پژوهشی ویرایش
بابایی حسین خدمات 47011199 1199 09159809380 همکاران-مالی ویرایش
بابائی {خانم} کارشناس امور پژوهش 47011219 1219 09155819105 همکاران-پژوهشی ویرایش
ایمانیان{دکتر} علوم اجتماعی ارشد 47011454 4454 09151242510 اساتید ویرایش
اکبرزاده افسانه خدمات 47011247 1247 09159818201 همکاران-دانشجویی ویرایش
اوجاقی-یوسفی اساتیدزبان 47011447 4447   اساتید ویرایش
انتشارات{دانشجوئی} شخصی 47011362 3362 09014818293 شرکت ها ویرایش
امتحانات ساختمان فنی 47011230 1230   همکاران-آموزشی ویرایش
اکبری محمد جعفر مدیر امور اداری 47011185 1185 09151593958 همکاران-اداری ویرایش
اعلمی نیا+خلیلی نژاد{مهندس} اعضای هیات علمی{گروه مهندسی نفت} 47011326 3326 09371626795 اساتید ویرایش
اسمی زاده طالب کاردان آزمایشگاهها 47011239 1239 09151806500_09389817383 همکاران-پژوهشی ویرایش
اسماعیلی مهرداد مسئول حقوق ودستمزد 47011206 1206 09155011722 همکاران-مالی ویرایش
اسماعیل پور - 47011347 3347   اساتید ویرایش
ارجمندی کیمیا بایگانی آموزش 47011121 1121 09155816524 همکاران-آموزشی ویرایش
احمری هادی دفترتوانمندسازی 47011218 1218 09155187802 اساتید ویرایش
احمدی محمود کاردان سمعی و بصری{ روابط عمومی} 47011200 1200 09375937264 همکاران-ریاست ویرایش
احمدزاده+صاحب جمعی{خانم دکتر} - 47011330 3330   اساتید ویرایش
ابوالحسن زاده سمیه مسئول تربیت بدنی 47011236 1236-1123 09152000693 همکاران-دانشجویی ویرایش
ابراهیمیان حسین کارشناس ثبت نام 47011139 1139 09155811575 همکاران-آموزشی ویرایش
آیتی عفت امور دانشجویی 47011125 1125 09151806290 همکاران-دانشجویی ویرایش
آریان فر+مسعودی{خانم} آموزشی 47011443 4443 ------------- اساتید ویرایش
آدینه امید انتظامات 47011189_47011110 1110_1189 09159804384 همکاران-ریاست ویرایش
 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد