تلفن ها

بروزرسانی شده در تاریخ : 10 مهر 96

نام عنوان تلفن داخلی گروه
دکتر کاظمی  ریاست دانشگاه 47225009-47011153 1153 همکاران-ریاست
دکترحیدری
 
معاون علمی(آموزش) 47011100 1100 همکاران-ریاست
دکتر علی حیدری معاون علمی( پژوهشی وفناوری) 47011100 1100 همکاران-ریاست
دکترفاطمی معاون دانشجویی-فرهنگی 47011154 1154 همکاران-ریاست
دکتر پولادی معاون اداری و مالی 47011197 1197 همکاران-ریاست
دکتر ابراهیمی {رمضان} معاون سما 47239002   همکاران-ریاست
حیرانی محسن مدیرحراست 47233832-47011111 1111 همکاران-ریاست
  مدیرگروه مهندسی شیمی- 47011229 1229 اساتید
آدینه امید انتظامات 47011239 1239 همکاران-ریاست
آریان فر{خانم}-مسعودی آموزشی 47011443 4443 اساتید
آقایی قدیر مدیردفتربرنامه ریزی واقتصاددانش بنیان 47011259 1259 همکاران-پژوهشی
آیتی عفت امور دانشجویی 47011125 1125 همکاران-دانشجویی
ابراهیمیان حسین بایگان آموزش 47011139 1139 همکاران-آموزشی
ابوالحسن زاده سمیه مسئول تربیت بدنی 47011236 1236 همکاران-دانشجویی
احمدزاده-صاحب جمعی - 47011330 3330 اساتید
احمدی محمود کاردان سمعی و بصری{ روابط عمومی} 47011200 1200 همکاران-ریاست
احمری هادی دفترهدف مندسازی 47011218 1218 اساتید
ارجمندی جمیله کلنیک مشاوره 47011137 1137 همکاران-پژوهشی
اساتیدخواهر{مهدیان و- رشته مهندسی 47011448 4448 اساتید
اسماعیل پور - 47011347 3347 اساتید
اسماعیلی مهرداد حسابدار 47011237 11237 همکاران-مالی
اسمی زاده طالب کاردان آزمایشگاهها 47011434 4434 همکاران-پژوهشی
اکبرزاده افسانه خدمات 47011247 1247 همکاران-اداری
اکبری محمد جعفر مدیر امور اداری 47011185 1185 همکاران-اداری
انتشارات{دانشجوئی}جمشیدی شخصی 47011362 3362 شرکت ها
اوجاقی-یوسفی اساتیدزبان 47011447 4447 اساتید
بابائی {خانم} کارشناس امور پژوهش 47011219 1219 همکاران-پژوهشی
بابایی حسین انباردار 47011457 4457 همکاران-اداری
باتربیت حسین رئیس آزمایشگاها{کارگاها} 47011363 3363 همکاران-پژوهشی
باطنی-محتشمی اساتیدزبان 47011444 4444 اساتید
باقر پور محمود کارشناس مشاوره_راهنمایی دانشجو 47011138 1138 همکاران-آموزشی
باقرپور علیرضا حسابدار{شهریه} 47011173 1173 همکاران-مالی
بحرینی محمد حسین {مسئول حقوق ودستمزد 47011206 1206 همکاران-مالی
براتعلی مدیر دفتر سانترال{تلفنخانه} 47011001-9 -9- همکاران-اداری
برزگر فاطمه خدمات 47011247 1247 همکاران-اداری
بهادری طوطی خدمات{پرستاری مامایی} 47011209-47011214 1209-1214 همکاران-اداری
بهشتی فاطمه متصدی امور خوابگاهها 47011248-47011249 1248-1249 همکاران-دانشجویی
بهمن پور قربانعلی کارشناس تحصیلات تکمیلی 47011118 1118 همکاران-آموزشی
پاکار هی هی مهدی خدمات{انتظامات} 47011110-47011189 1189 همکاران-اداری
پاکباز میثم دبیرخانه 47011151 1151 همکاران-اداری
پناهی جلیل خدمات{تاسیسات} 47011222 1222 همکاران-اداری
پور انمهر ابوالفضل خدمات 47011440 4440 همکاران-اداری
پولادی عیسی کمک آشپز 47011257 1257 همکاران-اداری
پولادی محمد آشپز 47011257 1257 همکاران
تقی زاده سید موسی مسئول امورپژوهشی 47011188 1188 همکاران-پژوهشی
تقی زاده محمود مستخدم (بوفه) 47011070 1070 همکاران-اداری
توفیق مجید کارشناس آمار و اطلاعات 47011091 1091 همکاران-پژوهشی
توکل رسول مدیریت کلاسها{ساختمان علوم انسانی} 47011426 4426 همکاران-آموزشی
ثنائی محمد علی نگهبان 47011110-47011189 1189-1110 همکاران-اداری
جاذ بی عباس نگهبان 47011189-47011110 1189-1110 همکاران-اداری
جاهد حسین مسئول امورعمومی 47011133 1133 همکاران-اداری
جاویدی مریم کارشناس مامایی 47011214 1214-1208 همکاران-آموزشی
جهری قدیر محمد رئیس اداره دانش آموختگان 47011140 1140 همکاران-دانشجویی
حسرتی کاظم کاردان حسابداری{صندوق رفاه} 47011179 1179 همکاران-مالی
حسن پور گلثومه کارشناس آموزش{مهندسی کشاورزی-شیمی کاربردی -کامپیوتر} 47011157 1157 همکاران-آموزشی
حسن زاده حسن کارشناس فناوری 47011134 1134 همکاران-فناوری
حسن زاده مهراب کارشناس امورپژوهشی 47011216 1216 همکاران-پژوهشی
حسنی معصومه کارشناس کتابخانه 47011419 4419 همکاران-پژوهشی
حمیدی فاطمه متصدی امور خوابگاهها 47011247 1247 همکاران-دانشجویی
حیدری علی گروه اد بیات 47011422 4422 اساتید
حیدری مهدی   47011349 3349 اساتید
حیرانی محسن مدیر حراست 47011191-47233832 1191 همکاران-ریاست
خالقی محمد رضا رئیس اداره آموزش 47011123 1123 همکاران-آموزشی
خانم نکویی گروه مامایی 47011214-47011208 1214-1208 همکاران-آموزشی
خانم دکترهجری مدیرگروه مهندسی شیمی_نفت 47011226 1226 اساتید
خانم دکترهجری مدیرپژوهشی 47011196 1196 همکاران-پژوهشی
خانم زاهدی فرد گروه ارشدمامایی 47011207-47011208 1207-1208 اساتید
خانم مسعودی روانشناسی 47011458 4458 اساتید
خانم کورانیان گروه پرستاری 47011207-47011208 1208-1207-1214 اساتید
خانم یوسفی ماندانا مدیر گروه زبان کارشناسی-ارشد 47011433 4433 همکاران
خانی زهرا مسئول دبیرخانه و فاکس 47011150-47011010 1150 همکاران-اداری
خدادوست علیرضا مسئول{امتحانات} 47011131 1131 همکاران-آموزشی
خلق دوست سید حمید آبدارخانه 47011417 4417 همکاران-اداری
خلیلی علی اصغر کارشناس امور دانش آموختگان 47011255 1255 همکاران-دانشجویی
خوش تراش علیرضا مدیر آموزش 47011122 1122 همکاران-آموزشی
خوش چهره مدیرگروه مهندسی شیمی{صنایع پالایش-گاز-معدنی-صنایع نفت}کارشناسی 47011325 3325 اساتید
خیسی نژاد ثریا متصدی امور خوابگاهها 47011249-47011248 1248-1249 همکاران-دانشجویی
دانشگاه آزاد بسیج اساتید. 47011187 1187 اساتید
دانشگاه آزاد بسیج دانشجویی: 47011338 3338 دانشجویان
دانشگاه آزاد: دفتر اتوبوسرانی 47011233 1233 سازمان ها
دانشگاه آزاد: باجه بانک 47011168 1168 همکاران
درری سارا کارشناس پرستاری و مامایی 47011214 1214 همکاران-آموزشی
  مدیرگروه مهندسی شیمی{ارشد صنایع غذایی} 47011254 1254 اساتید
دکترعابدی قنبرآباد دفترپژوهشگران جوان 47011198 1198 اساتید
دکترعطای صالحی   47011435 4435 اساتید
دلیری احمد پژوهشی 47011219 1219 همکاران-پژوهشی
  خدمات{ تاسیسات} 47011222 1222 همکاران-اداری
دکتر ایمانیان علوم اجتماعی ارشد 47011454 4454 اساتید
دکتر فیضی زاده مدیرگروه شیمی کاربردی 47011329 3329 اساتید
دکتر پولادی   47011224 1224 اساتید
دکتر حکیم زاده {وحید}   47011242 1242 همکاران-آموزشی
دکتر زمانی{ حکیم} مدیرپژوهشی 47011196 1196 همکاران
دکتر قهرمانی اعضای هیات علمی 47011323 3323 اساتید
دکتر محمدی ثانی گروه ارشد{مهندسی کشاورزی-تکنولوژی موادغذایی- علوموصنایع غذایی} 47011449 4449 اساتید
دکتربیات{خانم} - 47011330 3330 اساتید
دکترطهماسبی   47011229 1229 اساتید
دکترفاطمی گروه معارف 47011444 4444 همکاران
دکترفیضی زاده مدیرگروه شیمی کاربردی - کارشناسی ارشد 4701329_47011252 3329_1252 اساتید
دکترنجات-اکبری-محمدی پور اساتید 47011425 4425 اساتید
دکترکارگر گروه مکانیک خودرو{کاردانی وکارشناسی-ساخت وتولید } 47011224 1224 اساتید
رافتی کوروش بایگانی آموزش 47011121 1121 همکاران-آموزشی
ربوبی برات محمد راننده 47011145 1145 همکاران-اداری
رجبی نیا ابراهیم خدمات{انتظامات} 47011189-47011110 1189-1110 همکاران-ریاست
رحمانی مصطفی تکنسین کامپیوتر 47011149-47011431 4431_1149 همکاران-پژوهشی-انفورماتیک (IT)
رحیم نیا مهشید کارشناس پرستاری 47011214 1214-1208 همکاران-آموزشی
رخش بهار قدیر کارشناس امور باغبانی 47011202 1202 همکاران
رستمی الهام کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی 47011452 4452 همکاران-فرهنگی
رستمی رضا کازشناس فارغ التحصیلان 47011147 1147 همکاران-دانشجویی
رستمی نژاد طوفان مسئول دفتر-معاونت-حیدری-محمدی ثانی 47011142 1142 همکاران-آموزشی
رضائی اعظم خدمات{آبدارخانه اداری طبقه4} 47011162 1162 همکاران-اداری
رضاقلی مزرجی علی متصدی امور دفتری{ حراست} 47011192-47233832 1192 همکاران-ریاست
رضوانی نژاد مجید متصدی امور دفتری{دبیرخانه} 47011152 1152 همکاران-اداری
رضوی سید محمد رییس فناوری و اطلاعات 47011148 1148 همکاران-ریاست-نفورماتیک (IT)
رمضان زاده اکرم کارشناس آزمایشگاهها 47011201-47011361 1201-3361 همکاران-پژوهشی
رمضانی مسعود آشپز 47011257 1257 همکاران
زارعی احمد تربیت بدنی 47011135 1135 همکاران-دانشجویی
زارعی رضا شهریه 47011173 1173 همکاران-اداری
زحمتکش محمد رضا { نقلیه} 47011145 1145 همکاران-اداری
زندلاف یونس مسئول حسابداری 47011178 1178 همکاران-مالی
س پرستاری مامایی اتاق اساتید 47011208 1208 همکاران
س علوم انسانی اساتید زبان{خانم ها} 47011455 4455 اساتید
س= فنی مهندسی کانون فارغ التحصیلان 47011333 3333 همکاران
س= فنی مهندسی انتضامات (برادران) 47011250 1250 همکاران
ساجدی غلا مرضا کارشناس کارگاه ماشین ابزار 47011234 1234 همکاران-پژوهشی
ساجدی غلامرضا کارشناس کارگاه مکانیک خودرو 47011237 1237 همکاران-پژوهشی
ساجدی غلامرضا کارشناس کارگاه عمومی 47011235 1235 همکاران-پژوهشی
ساختمان علوم انسانی آبدارخانه 47011440 4440 همکاران-اداری
ساختمان علوم انسانی انتظامات{برادران} 47011424 4424 همکاران
ساختمان فنی مهندسی آبدارخانه 47011199-47011307 1199-3307 همکاران
ساختمان فنی مهندسی مدیریت کلاسها 47011246 1246 همکاران
ساختمان{دکترجوانبخت} انتظامات{برادران} 47011420 4420 همکاران
ساختمان{دکترجوانبخت} اتاق فرمان تالار اجتماعات 47011423 4423 همکاران
ساعدی مهدی مدیردانشجوئی 47011175 1175 همکاران-دانشجویی
س-دکترجوانبخت ثبت نام 47011240 1240 همکاران-آموزشی
سروقد براتعلی خدمات{انتظامات} 47011189-47011110 1189-1110 همکاران-اداری
سلطانی مهدی بسیج اساتید     همکاران-ریاست
سلف سرویس کافی شاپ{بوفه} 47011070 1070 همکاران
سلیمانی مهدی رییس دفتر ریاست 47011155-47221756 1155 همکاران-آموزشی
سیامکی حمید کارشناس فناوری 47011148 1148 همکاران-ریاست-انفورماتیک (IT)
سیفی نسرین مسئول کتابخانه 47011418 4418 همکاران-پژوهشی
  ارتباط باصنعت 47011064 1064 همکاران-پژوهشی
شفیعی مهدی مسئول خرید 47011172-47011182 1172-1182 همکاران-اداری
شکفته مقصود نگهبان 47011110-47011189 1110-1189 همکاران-اداری
شکیبا محمد خدمات 47011440 4440 همکاران-اداری
صاحب الزمانی داوود دفترفرهنگ 47011258 1258 همکاران-دانشجویی
صاحبکار حسین تاسیسات 47011122 1122 همکاران-اداری
صالحی حمید رضا مدیریت کلاسها 47011246 1246 همکاران-آموزشی
صالحی بهروز مرکزرشد 47011376 1376 همکاران-پژوهشی
صفائی اسماعیل حسابدار 47011167 1167 همکاران-مالی
صفائیان حجت اله        
صفاران-داوودی راد - 47011328 3328 اساتید
صمدی شاکری حسین کاردان عمرانی 47011159 1159 همکاران-عمران
  حسابدار 47011167 1167 همکاران-مالی
طهماسبی-خوش چهره - 47011325 3325 اساتید
عابد حبیب خدمات{بوفه}     همکاران-اداری
عابدی حسین روابط عمومی{شاهدوایثارگران} 47011144 1144 همکاران
عباس زاده پری خدمات 47011419 4419 همکاران-پژوهشی
عباس نژاد محمد علی حسابدار{تنخواه گردان} 47011177 1177 همکاران-مالی
عرب هاشمی: اساتید 47011433 4433 اساتید
عقیقی محمود مسئول آشپزخانه 47011128 1128 همکاران-دانشجویی
علیزاده گلستانی - 47011324 3324 اساتید
علی نژاد کورش مرکزرشدواحدهای فناوری 47011240 1240 همکاران-پژوهشی
غلامی الهه کاردان کتابداری 47011419 4419 همکاران-پژوهشی
فاطمی علی انتظامات 47011189-47011110 1110-1189 همکاران-اداری
فاطمی مجید بایگانی آمورش 47011117 1117 همکاران-آموزشی
فرجامی جمشید رئیس امورمالی 47011186 1186 همکاران-مالی
فرحبخش - 47011348 3348 اساتید
فرخی صفورا خدمات 47011307 3307 همکاران-اداری
فرهادی گلثومه خدمات{خوابگاه} 47011247 1247 همکاران-دانشجویی
قاری حمید رضا تکنیسین برق 47011222 1222 همکاران-عمران
قاسم زاده-لطفی-آراسته - 47011322 3322 اساتید
قاسمی پور ابوالفضل فوق برنامه 47011258 1258 همکاران-فرهنگی
قدمی حسین رییس دفتر ارتباط با صنعت 47011169 1169 همکاران-پژوهشی
قرآنی طیبه کارشناس قرآن و عترت 47011212 1212 همکاران-فرهنگی
قرنطینه س علوم انسانی 47011432 4432  
قسیمی غلامرضا ثبت نام{دانشجویی} 47011129 1129 همکاران-آموزشی
قلیچی علی مسئول دفترمعاونین پژوهشی ودانشجویی 47011156-47011112 1156 همکاران-مالی
قنبر زاده علی آزمایشگا ها 47011256 1256 همکاران-پژوهشی
قوامی-علیزاده موسوی   47011425 4425 اساتید
  خدمات{ آبدارخانه اداری طبقه دوم} 47011124 1124 همکاران-اداری
کامل رحیمی سوسن کارشناس آزمایشگاهها 47011239 1239 همکاران-پژوهشی
کاهانی فاطمه خدمات 47011248-47011249 1248-1249 همکاران-اداری
گل صفت شیرین کلینیک مشاوره 47011137 1137 همکاران-دانشجویی
گلپور جواد خدمات 47011162 1162 همکاران-اداری
گیت خوابگاه خوهران خو ابگاه 47011304 3304 همکاران-دانشجویی
لطفی عشرت کاردان کتابداری 47011419 4419 همکاران-پژوهشی
محبی{ مهند س} گروه مهندسی{ کامپیوترنرم افزار} 47011252 1252 همکاران-آموزشی
محمدزاده جواد مسوول شبکه و سخت افزار 47011149 1149 همکاران-پژوهشی-انفورماتیک (IT)
محمدی پور گروه راهنمایی و مشاوره -{روانشناسی بالینی کارشناسی} 47011446 4446 اساتید
مدیرصفدرآبادی مرکز سانترال(تلفنخانه) 47011001 -9- همکاران-اداری
مرآتی معصومه کارشناس رشته پرستاری-مامایی 47011074 1074 همکاران-آموزشی
مرادی مرجانه مدیرگروه فیزیک 47011349 3349 اساتید
مروتی محمد رحیم دبیرخانه 47011151 1151 همکاران-اداری
مظفری حجت رئیس دفترفرهنگ اسلامی 47011171 1171 همکاران-فرهنگی
    47011177 1177 همکاران-اداری
مفضلی- - 47011327 3327 اساتید
منتجبی ابوالفضل راننده 47011145 1145 همکاران-اداری
منصوری هاجر خدمات 47011417 4417 همکاران-اداری
  اعضای هیات علمی{گروه مهندسی نفت} 47011326 3326 اساتید
موحدیان مدیرگروه ریاضی 47011349 3349 اساتید
موسوی قربان محمد خدمات 47011189-47011202 1189-1202 همکاران-اداری
موسوی موسی الرضا رئیس اداره طراحی واجرا 47011227 1227 همکاران-عمران
میرجلالی بهزاد کارشناس عمران 47011158 1158 همکاران-عمران
میرزاخا نزاده محمد مسئول تحصیلات تکمیلی 47011164 1164 همکاران-آموزشی
ناجی محمد رضا بایگانی آموزش 47011139 1139 همکاران-آموزشی
نادری یدالله نگهبان 47011110-47011189 1110-1189 همکاران-اداری
ناصریان موسی الرضا انتظامات 47011110 1110 همکاران-حراست
  برنامه نویس 47011141 1141 همکاران-پژوهشی-انفورماتیک (IT)
نریمانی حسن خدمات{آبدارخانه حوزه ریا ست} 47011163 1163_1155 همکاران-اداری
نظرکرده احمد خدمات 47011257 1257 همکاران-اداری
نوابی محمد راننده 47011145 1145 همکاران-اداری
نوروزی نسرین کارشناس آموزش {زبان خارجه کلیه گرایشها+علوم انسانی کلیه گرایشها} 47011120 1120 همکاران-آموزشی
نوروزیان علی اکبر خدمات{مسجد} 47011232 1232 همکاران-اداری
وجدانی محمودی احمد مسئول صندوق و رفاه دانشجوئی 47011166 1166 همکاران-مالی
یوسف نژاد ابراهیم خدمات{تاسیسات} 47011222 1222 همکاران-اداری
کاظمی -حجت - 47011321- 3321 اساتید
کافی نت کافی نت 47011431 4431 همکاران-پژوهشی-انفورماتیک (IT)
کانون جرعه نو ر مسجد 47011231 1231 همکاران-فرهنگی
کوهساری مصطفی رئیس دایره حقوقی واحد 47011181 1181 همکاران-اداری
یزدان پناه علی کارگزینی هیات علمی 47011242 1242 همکاران-آموزشی

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد