تلفن ها

کاظمی غلامرضا {دکتر} ریاست دانشگاه 47225009-47011153 1153 همکاران - ریاست
فاطمی {دکتر} معاونت دانشجویی 47011154 1154 همکاران - ریاست
حیدری علی {دکتر} معاونت علمی 47011100 1100 همکاران - ریاست
پولادی احسان {دکتر} معاون اداری و مالی 47011197 1197 همکاران - ریاست
خوش تراش علیرضا {دکتر} معاون سما 47239002   همکاران - ریاست
حیرانی محسن مدیرحراست 47011111 1111 همکاران - ریاست
فیضی زاده {دکتر} مدیرگروه شیمی کاربردی 47011329 3329 اساتید
نکویی {خانم} گروه مامایی 47011428 4428 همکاران - آموزشی
ایمانیان {دکتر} علوم اجتماعی ارشد 47011454 4454 اساتید
حجت {دکتر} مدیر گروه مهندسی شیمی{ارشد صنایع غذایی} 47011254 1254 اساتید
فرحبخش - قاسم زاده {دکتر} مدیر گروه مهندسی شیمی- 47011229 1229 اساتید
قهرمانی {دکتر} اعضای هیات علمی 47011323 3323 اساتید
محمدی ثانی {دکتر} گروه ارشد{مهندسی کشاورزی و.. 47011449 4449 اساتید
کورانیان {خانم} گروه پرستاری 47011427 4427 همکاران - آموزشی
آدینه امید انتظامات 47011189_47011110 1110_1189 همکاران - حراست
آریان فر + مسعودی {خانم} آموزشی 47011443 4443 اساتید
آیتی عفت امور دانشجویی 47011125 1125 همکاران - دانشجویی
ابراهیمیان حسین بایگانی آموزش 47011139 1139 همکاران - آموزشی
ابوالحسن زاده سمیه

مسئول برنامه ریزی آموزشی

و مسئول تربیت بدنی

47011119 1119 همکاران - آموزشی - دانشجویی
احمدزاده + صاحب جمعی {خانم دکتر} - 47011330 3330 اساتید
  سمعی و بصری{ روابط عمومی} 47011200 1200 همکاران - ریاست
احمری هادی دفترتوانمندسازی 47011218 1218 اساتید
ارجمندی کیمیا بایگانی آموزش 47011121 1121 همکاران - آموزشی
اسماعیل پور - 47011347 3347 اساتید
اسمی زاده طالب کاردان آزمایشگاهها 47011239 1239 همکاران - پژوهشی
اکبری محمد جعفر مدیر امور اداری 47011185 1185 همکاران - اداری
امتحانات (پاسخ فقط در ایام امتحانات حضوری) ساختمان فنی 47011230 1230 همکاران - آموزشی
انتشارات دانشجوئی بخش خصوصی 47011362 3362 شرکت ها
اوجاقی - یوسفی اساتید زبان 47011447 4447 اساتید
اکبرزاده افسانه خدمات 47011247 1247 همکاران - دانشجویی
بابائی {خانم} کارشناس امور پژوهش 47011219 1219 همکاران - پژوهشی
بابایی حسین انتظامات 47011199 1199 همکاران - ریاست
باتربیت حسین رئیس آزمایشگاها{کارگاها} 47011363 3363 همکاران - پژوهشی
باطنی - محتشمی اساتید زبان 47011444 4444 اساتید
باقر پور محمود کارشناس مشاوره_راهنمایی دانشجو 47011138 1138 همکاران - آموزشی
باقرپور علیرضا اموال 47011066 1066 همکاران - مالی
براتعلی مدیر دفتر سانترال{تلفنخانه} 47011001-9 -9- همکاران - اداری
بهمن پور قربانعلی مسئول رشته گروه روانشناسی 47011118 1118 همکاران - آموزشی
بیات {خانم دکتر} - 47011330 3330 اساتید
------------- ----------------- ------------ ------ -----------------
پناهی جلیل تاسیسات 47011222 1222 همکاران - اداری
پولادی عیسی حسابدار 47011028 1028 همکاران - مالی
پولادی محمد انتظامات 47011110 1110 همکاران
تقی زاده سید موسی کارشناس آمار{مسئول امورپژوهشی} 47011188 1188 همکاران - پژوهشی
تقی زاده محمود مسئول خرید 47011172 1172 همکاران - اداری
توفیق مجید کارشناس دفترارتباط با صنعت 47011091 1091 همکاران - پژوهشی
توکل رسول مدیریت کلاسها{س_ علوم انسانی} 47011426 4426 همکاران - آموزشی
ثبت نام ساختمان دکترجوانبخت 47011240 1240 همکاران - آموزشی
ثنائی محمد علی انتظامات 47011110-47011189 1189-1110 همکاران - اداری
جاذ بی عباس انتظامات 47011189-47011110 1189-1110 همکاران - اداری
جاهد حسین رئیس اداره دانش آموختگان 47011147_47011140 1147_1140 همکاران - آموزشی
جاویدی مریم کارشناس مامایی 47011428 4428 همکاران - آموزشی
جهری قدیر محمد مسئول امورعمومی 47011182 1182 همکاران - اداری
حسرتی کاظم کاردان حسابداری{صندوق رفاه} 47011179 1179 همکاران - مالی
حسن پور گلثومه مسئول رشته مهندسی شیمی 47011071 1071 همکاران - آموزشی
حسن زاده حسن مسئول تحصیلات تکمیلی 47011164 1164 همکاران - آموزشی
حسن زاده مهراب کارشناس امورپژوهشی 47011216 1216 همکاران - پژوهشی
حسنی معصومه کارشناس کتابخانه 47011419 4419 همکاران - پژوهشی
حمیدی فاطمه متصدی امور خوابگاهها 47011247 1247 همکاران - دانشجویی
حیدری مهدی -------------- 47011349 3349 اساتید
خانم مسعودی روانشناسی 47011458 4458 اساتید
خدادوست علیرضا مسئول{امتحانات} 47011131 1131 همکاران - آموزشی
خدنگی + پولادی {دکتر}   47011224 1224 اساتید
خسرویار {خانم} استاد _ _ اساتید
خلق دوست سید حمید خدمات 47011417 4417 همکاران - دانشجویی
         
خوش چهره مدیرگروه مهندسی شیمی{صنایع پالایش - گاز - معدنی-صنایع نفت}کارشناسی 47011325 3325 اساتید
خیسی نژاد ثریا متصدی امور خوابگاهها 47011249-47011248 1248-1249 همکاران - دانشجویی
دانشگاه آزاد بسیج دانشجویی برادران - پویا براتیان     دانشجویان
دانشگاه آزاد بسیج اساتید. 47011248 1395_1248 همکاران - ریاست
دانشگاه آزاد  بسیج دانشجویی خواهران 47011338 3338 دانشجویان
دانشگاه آزاد: آژانس مسافربری دانشگاه 47011233 1233 سازمان ها
دانشگاه آزاد: باجه بانک 47011168 1168 همکاران
درری سارا کارشناس پرستاری و مامایی 47011427_47011428 4427 همکاران - آموزشی
ربوبی برات محمد راننده 47011145 1145 همکاران - اداری
         
رحمانی مصطفی تکنسین کامپیوتر 47011149-47011431 4431_1149 همکاران - پژوهشی-انفورماتیک (IT)
رحیم نیا مهشید کارشناس پرستاری 47011427_47011428 4427 همکاران - آموزشی
رخش بهار قدیر دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع 47011156 1156 همکاران - اداری
رستمی الهام کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی 47011421 1421 همکاران - فرهنگی
رستمی رضا روابط عمومی {کارشناس} 47011244 1244 همکاران - ریاست
رستمی نژاد طوفان ثبت نام 47011128 1128 همکاران - آموزشی
رضائی اعظم آبدارخانه علوم انسانی 47011440 4440 همکاران - اداری
رضاقلی مزرجی علی متصدی امور دفتری {حراست} 47011192-47233832 1192 همکاران - ریاست
رضوان احمد کارگزینی هیئت علمی 47011159 1159 همکاران - آموزشی
رضوانی نژاد مجید متصدی امور دفتری {دبیرخانه} 47011152 1152 همکاران - اداری
رمضان زاده اکرم کارشناس آزمایشگاهها 47011201-47011361 1201-3361 همکاران - پژوهشی
رمضانی مسعود باغبانی     همکاران
زارعی احمد تربیت بدنی - امور دانش آموختگان 47011135 1135 همکاران - دانشجویی
زارعی رضا مسئول شهریه 47011173 1173 همکاران - مالی
زاهدی فرد{خانم} گروه ارشد مامایی 47011427-47011428 4428 اساتید
زحمتکش محمد رضا انتظامات 47011250 1250 همکاران - اداری
زندلاف یونس سرپرست دفتربرنامه ریزی وامورمالی -47011186-47011259 -1186-1259 همکاران - ریاست
ساختمان پرستاری مامایی اتاق اساتید 47011427 4427 همکاران - آموزشی
ساختمان علوم انسانی اساتید زبان {خانم ها} 47011455 4455 اساتید
ساختمان فنی مهندسی انتضامات (برادران) 47011250 1250 همکاران
ساختمان فنی مهندسی کانون فارغ التحصیلان 47011333 3333 همکاران
ساجدی غلا مرضا کارشناس کارگاه ماشین ابزار 47011234 1234 همکاران - پژوهشی
ساجدی غلامرضا کارشناس کارگاه مکانیک خودرو 47011237 1237 همکاران - پژوهشی
ساجدی غلامرضا کارشناس کارگاه عمومی 47011235 1235 همکاران - پژوهشی
ساختمان علوم انسانی انتظامات {برادران} 47011424 4424 همکاران
ساختمان علوم انسانی آبدارخانه 47011440 4440 همکاران - اداری
ساختمان فنی مهندسی مدیریت کلاسها 47011246 1246 همکاران
ساختمان فنی مهندسی آبدارخانه 47011199-47011307 1199-3307 همکاران
ساختمان {دکترجوانبخت} اتاق فرمان تالار اجتماعات 47011423 4423 همکاران
ساختمان {دکترجوانبخت} انتظامات {برادران} 47011420 4420 همکاران
ساعدی مهدی مدیرامور دانشجوئی 47011175 1175 همکاران - دانشجویی
سروقد براتعلی انتظامات 47011189-47011110 1189-1110 همکاران - اداری
سلف سرویس کافی شاپ {بوفه} 47011070 1070 همکاران
سلیمانی مهدی مسئول دفترریاست 47221756فاکس_47011155 1155 همکاران - ریاست
سیامکی حمید کارشناس رایانه {برنامه نویس} 47011148 1148 همکاران - پژوهشی - انفورماتیک (IT)
سیفی نسرین مسئول کتابخانه 47011418 4418 همکاران - پژوهشی
شفیعی مهدی مسئول انباروحسابداری 47011133-47011206 1133-1206 همکاران - اداری
شکفته مقصود نگهبان 47011110-47011189 1110-1189 همکاران - اداری
شکیبا محمد خدمات 47011440 4440 همکاران - اداری
صاحب الزمانی داوود دفترفرهنگ 47011258 1258 همکاران - دانشجویی
صاحبکار حسین تاسیسات 47011222 1222 همکاران - اداری
صالحی حمید رضا مدیریت کلاسها 47011246 1246 همکاران - آموزشی
صالحی بهروز دفترمعاونین دانشجویی فرهنگی و علمی 47011142 1142 همکاران - آموزشی
صفاران - داوودی راد - 47011328 3328 اساتید
صمدی شاکری حسین بایگانی آموزش 47011134 1134 همکاران - آموزشی
طهماسبی {دکتر}   47011229 1229 اساتید
طهماسبی + خوش چهره {دکتر} - 47011325 3325 اساتید
عابد حبیب انتظامات 4701257 1257 همکاران-اداری
         
عابدی قنبرآباد{دکتر} دفترپژوهشگران جوان 47011198 1198 اساتید
عرب هاشمی:رهبرو... دفترگروه زبان 47011433 4433 اساتید
عطای صالحی{دکتر} مدیر گروه کارشناسی و ارشد مهندسی کشاورزی وصنایع غذایی - کنترل کیفی وبهداشت 47011435 4435 اساتید
عقیقی محمود مسئول آشپزخانه 47011436 1436- همکاران - دانشجویی
علیزاده گلستانی - 47011324 3324 اساتید
علی نژاد کورش مرکزرشدواحدهای فناوری 47011160 1160 همکاران - پژوهشی
علیزاده رسول{دکتر} مدیر پژوهشی 47011196 1196 همکاران - پژوهشی
غلامی الهه کاردان کتابداری 47011419 4419 همکاران - پژوهشی
فاطمی علی کارگزینی کارکنان 47011177 1177 همکاران - اداری
فاطمی مجید مسئول بایگانی 47011117 1117 همکاران - آموزشی
فاطمی {دکتر} گروه معارف 47011444 4444 همکاران
فرحبخش - 47011348 3348 اساتید
فرخی صفورا خدمات 47011307 3307 همکاران - اداری
فرهادی گلثومه خدمات {خوابگاه} 47011247 1247 همکاران - دانشجویی
فیضی زاده {دکتر} مدیرگروه شیمی کاربردی - کارشناسی ارشد 4701329_47011252 3329_1252 اساتید
قائمی {دکتر} مدیرگروهکامپیوتر 47011226 1226 همکاران - آموزشی
قاری حمید رضا تکنیسین برق 47011222 1222 همکاران - عمران
قاسم زاده {دکتر} مدیرپژوهشی 47011196 1196 همکاران - پژوهشی
قاسم زاده+لطفی+آراسته - 47011322 3322 اساتید
قدمی حسین کارشناس دفتر ارتباط با صنعت 47011169 1169 همکاران - پژوهشی
قرآنی طیبه کارشناس قرآن و عترت 47011212-47011421 1212-1421 همکاران - فرهنگی
قسیمی غلامرضا برنامه ریزی 47011119 1119 همکاران - آموزشی
قلیچی علی مسئول دفتر معاونین پژوهشی ودانشجویی 47011156-47011112 1156 همکاران - مالی
قنبر زاده علی آزمایشگا ها 47011256 1256 همکاران - پژوهشی
قوامی+علیزاده موسوی {دکتر}   47011425 4425 اساتید
قوی دل خدمات{آبدارخانه اداری} 47011124 1124 همکاران - اداری
گل صفت شیرین بسیج کارکنان واساتید 47011395 1395 همکاران - دانشجویی
گلپور جواد دبیرخانه 47011162 1162 همکاران - اداری
گیت خوابگاه خوهران خو ابگاه 47011304 3304 همکاران - دانشجویی
محمدزاده جواد رئیس IT 47011149 1149 همکاران - پژوهشی-انفورماتیک (IT)
محمدی پور گروه راهنمایی و مشاوره {روانشناسی بالینی کارشناسی} 47011446 4446 اساتید
مدیرصفدرآبادی مرکز تلفن خانه (سانترال) 47011001 -9- همکاران-اداری
مرآتی معصومه کارشناس رشته پرستاری-مامایی 47011074 1074 همکاران-آموزشی 
مرادی مرجانه مدیرگروه فیزیک 47011349 3349 اساتید
مروتی محمد رحیم انتظامات 47011189_47011110 1189_1110 همکاران-اداری
  رئیس دفترفرهنگ اسلامی 47011421 1421 همکاران - فرهنگی
مفضلی + محدث زاده {خانم دکتر} - 47011327 3327 اساتید
منتجبی ابوالفضل راننده 47011110 1110 همکاران - اداری
مهدیان {خانم دکتر} رشته مهندسی 47011448 4448 اساتید
موحدیان مدیرگروه ریاضی 47011349 3349 اساتید
موسوی قربان محمد باغبانی 47011189-47011202 1189-1202 همکاران - اداری
موسوی موسی الرضا رئیس اداره طراحی واجرا 47011227 1227 همکاران - عمران
میرجلالی بهزاد کارشناس عمران 47011158 1158 همکاران - عمران
میرزاخا نزاده محمد مسئول ثبت نام 47011129 1129 همکاران - آموزشی
ناجی محمد رضا حسابدار 47011237 1237 همکاران - مالی
ناصریان موسی الرضا انتظامات 47011189 1189 همکاران - اداری
نجات + اکبری + محمدی پور {دکتر} اساتید 47011425 4425 اساتید
نریمانی حسن خدمات{آبدارخانه حوزه ریا ست} 47011163 1163_1155 همکاران - اداری
نظرکرده احمد خدمات 47011257 1257 همکاران - اداری
نوابی محمد راننده 47011145 1145 همکاران - اداری
نوروزی نسرین مسئول امورآموزشی 47011120 1120 همکاران - آموزشی
نوروزیان علی اکبر خادم مسجد دانشگاه 47011232 1232 همکاران - اداری
هجری {خانم دکتر} مدیرگروه مهندسی شیمی_نفت 47011226 1226 اساتید
هجری {خانم دکتر} مدیرآموزش 47011122 1122 همکاران - آموزشی
یوسف نژاد ابراهیم تاسیسات 47011222 1222 همکاران - اداری
کارگر - فرحبخش ایمان {دکتر} گروه مکانیک خودرو{کاردانی وکارشناسی-ساخت وتولید } 47011378 1378 اساتید
کاظمی - حجت محمد {دکتر} - 47011321- 3321 اساتید
کافی نت کافی نت 47011431 4431 همکاران - پژوهشی-انفورماتیک (IT)
کانون جرعه نو ر مسجد 47011231 1231 همکاران - فرهنگی
کاهانی فاطمه خدمات 47011162 1162 همکاران - اداری
کوهساری مصطفی رئیس دایره حقوقی واحد - مسئول کارگزینی کارکنان 47011181 1181 همکاران - اداری
یزدان پناه علی   47011132-47011149 1149-1132 همکاران - پژوهشی
  مدیر گروه زبان کارشناسی - ارشد 47011433 4433 همکاران

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد