معاونت توسعه و مدیریت منابع

حوزه معاونت اداری و مالی مسئولیت برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی را بر عهده دارد. به طور محوری رسیدگی به امور کارکنان از جمله استخدام، ارتقاء، امور رفاهی، وصول درآمدها و نظارت بر فعالیت قسمت‌های تابعه و عمدتا تامین نیازهای خدماتی و پشتیبانی دانشگاه و نیز ارائه خط مشی‌های مناسب برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز تشکیلات مصوب و سایر ظوابط در این حوزه انجام می‌شود.


ارسال نظر

Captcha image

نظرات