شهریه

تقسيط از طريق چك

1- دانشجوياني كه مي خواهند شهريه خود را به صورت چك تقسيط نمايند، لازم است %50 آنرا بصورت نقدي پرداخت نموده و 50% الباقي را طي دوفقره چك به صندوق رفاه ارائه نماييد.
2-چكهاي ارائه شده بايد الكترونيكي و عضو شبكه شتاب بوده و چك هاي موسسات اعتباري و چك هاي جاري بانكهاي رسمي قابل قبول نيست.
3-چك ها بايد مبرا از هرگونه خدشه و خط خوردگي و در وجه صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامي قوچان صادر گردد.
4- نام دانشجو و شناسه واريز دانشجويي در قسمت پايين چك سمت چپ با مداد نرم درج گردد.
5-چك هاي مذكور از طريق سيستم بانكي كشور وصول خواهد شد لذا استرداد آن به دانشجو و واريز فيش نقدي غير ممكن ميباشد
6-چكهاي كه دروجه حامل صادرشده باشد از دريافت آن معذوريم.

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات