معاون علمی

سوابق اجرایی:

 

عضو کمیته کشوری FSMS در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عضو کارگروه بررسی توانایی علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

رییس شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

رئیس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

دبیر بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

دبیر انجمن علوم و صنایع غذایی ایران شعبه شمال شرق کشور

 

تالیف کتاب:

 

  1. Elsevier Book Chapter:

Milk-Based Beverages, CHAPTER BOOK Entitled: Traditional Beverages in Different Countries: Milk-based Beverages, 2019

  1. English for the students of Food Science and Technology, Publisher: Islamic Azad University, Quchan Branch

 

ترجمه کتاب:

 

میکروبیولوژی مواد غذایی مدرن

 

 

 

داور مجلات بین المللی:

Journal of Food Safety

Journal of Essential Oil Bearing Plants

Journal of Food Process Engineering.

Nutrition and Food Science

Journal of Food Measurement & Characterization

Journal of Food Science and Technology

Journal of Applied Biology & Biotechnology

 

 

مقالات:

 

ISI (WOS)

 

2017

Taylor & Fransis

Food Additives & Contaminants: Part B

Heavy Metals In Rice Samples On The Torbat-

Heidarieh Market, Iran

ISI (WOS)

 

2017

Taylor & Fransis

Journal of Essential Oil Bearing Plants

Effect Of Extraction Conditions On Antioxidant

Activities Of Echinops Persicus

ISI (WOS)

 

2017

Taylor & Fransis

Journal of Essential Oil Bearing Plants

Chemical Composition Of The Essential Oil And

Antimicrobial Activity Of Aqueous And Methanolic

Extracts Of Scrophularia Khorassanica

ISI (WOS)  

2017

University-Uberlandia

Bioscience Journal

Effect Of Goat Lipase On Sensory Properties Of Curd

علمی پژوهشی وزارت

1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

بهینه یابی فرایند تولید پودر عصاره هل تولیدی با امواج فراصوت به روش سطح پاسخ

 

علمی پژوهشی وزارت

1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

بررسی خواص ضد میکروبی نانوسیال برپایه اسانس زیره سبز(CUMINUM CYMINUM) و اکسید روی (ZNO)

 

علمی پژوهشی وزارت

1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

علوم و تکنولوژی محیط زیست،

حذف سرب با استفاده از پوست گلابی به روش جذب سطحی

علمی پژوهشی وزارت

1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

میکروب شناسی مواد غذایی

تعیین ترکیب شیمیایی و خاصیت ضد میکروبی اسانس ریشه شلغم شیرازی

علمی پژوهشی وزارت

1395

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

بررسی میزان الودگی و تعیین الگوی حساسیت و مقاومت انتی بیوتیکی کلی فرم‌های جداشده از فراورده‌های لبنی و گوشتی

 

علمی پژوهشی وزارت

1396

دانشگاه تربیت مدرس

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

بررسی جایگزینی ثعلب با صمغ دانه مرو و تاثیر  آن بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی سنتی

علمی پژوهشی وزارت

1395

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

مجله میکروب شناسی مواد غذائی

مطالعه اثر ضد باکتریایی و سینرژیستی عصاره گیاه انگشتانه....

علمی پژوهشی وزارت

1395

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

بهداشت مواد غذایی

بررسی ترکیبات اسانس و اثر ضدباکتریایی عصارههای آبی و متانولی گل میمونی

علمی پژوهشی وزارت

1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

تاثیر کاربرد صمغ دانه مرو بر بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی

کم چرب

وزارت علوم

 

1395

دانشگاه گرگان

نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی

خواص ضد باکتریایی عصاره های آبی و الکلی اسفناج (واریته مشهد)روی شاخص های باکتریایی

           

 

 

 

Aflatoxin M1 contamination and Antibiotic residue in milk in Khorasan province

Food & Chemical Toxicology

Elsevier

2010

ISI (WOS)

Physical stability, flow properties and droplets characteristics of Balangu)Lallemantia royleana( seed gum / whey protein stabilized submicron emulsions

 

Food Hydrocolloids

 

Elsevier

2016

ISI (WOS)

Nano-encapsulation of isolated lactoferrin from camel milk bycalcium alginate and evaluation of its release

International Journal of Biological Macromolecules

Elsevier

2015

ISI (WOS)

Reduction of Aflatoxin in rice by different cooking methods

Toxicology and Industrial Health

SAGE

2014

ISI (WOS)

Determination of aflatoxin M1 in milk by high-performance liquid chromatography in Mashhad (north east of Iran),

Toxicology and Industrial Health

SAGE

2013

ISI (WOS)

Effect of some hydrocolloids blend on viscosity and sensory properties of raspberry juice-milk

Journal of Food Science and Technology- mysore

Springer

2014

ISI (WOS)

Antifungal activity of essential oil of Ziziphora clinopodioides and the inhibition of aflatoxin B1 production in the maize grain

Toxicology and Industrial Health,

SAGE

2016

ISI (WOS)

Optimization of proteolytical activity

of melon juice concentrate using

response surface methodology (RSM)

Agro FOOD Industry Hi Tech

TKS tekno science publisher

2015

ISI (WOS)

Inhibitory effect of Helichrysum arenarium essential oil on the growth of food  contaminated microorganisms

Journal of Essential Oil Bearing Plants

Taylor & Fransis

2014

ISI (WOS)

Antimicrobial activity and composition of essential oil from Echinophora platyloba

Journal of Essential Oil Bearing Plants

Taylor & Fransis

2015

ISI (WOS)

Chemical Composition of Essential Oils and in vitro Antibacterial Activity of Methanolic Extract of Sonchus arvensis and Eremurus spectabilis against Food-borne Pathogenic Bacteria

Journal of Essential Oil Bearing Plants

Taylor & Fransis

2015

ISI (WOS)

Growth and Survival of Lactobacillus Acidophilus and Bifidobacterium Bifidum in Probiotic Yogurts Enriched by Barberry Extract

 

JOURNAL OF FOOD SAFETY

 

WILEY-BLACKWELL

2016

ISI (WOS)

Antibacterial Effects and Chemical Composition of

Essential Oil from Cotoneaster nummularioides

Leaves Extract on Typical Food-borne Pathogens

Journal of Essential Oil Bearing Plants

Taylor & Fransis

2016

ISI (WOS)

Influence of carboxy methyl cellulose (CMC) and pectin

on rheological, physical stability and sensory properties of milk

and concentrated jujuba mixture

Journal of Food Measurement and Characterization

 

Springer

2016

ISI (WOS)

Prebiotic effect of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) fructans on the growth performance of

Bifidobacterium bifidum and Escherichia coli

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL DISEASE

 

Elsevier

2016

ISI-listed

Chemical composition and antimicrobial effect of the essential oil of Zataria multiflora Boiss endemic in Khorasan-Iran

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL DISEASE

 

Elsevier

2015

ISI-listed

Physicochemical, Organoleptic Characteristics and Image Analysis of the Doughnut Enriched with Oleaster Flour

 

Journal of Food Processing and Preservation

 

WILEY-BLACKWELL

2016

ISI (WOS)

Natural antioxidants: sources,

extraction and application in

food systems

Nutrition & Food Scienc

EMERALD

2016

ISI-listed

 

Chemical composition and antibacterial activity of organic extra virgin olive oil from Iran

Nutrition & Food Scienc

EMERALD

2016

ISI-listed

 

تاثیر بتا فروکتان استخراج شده از ریشه شنگ بر رشد بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و اشریشیا کلی در شرایط ازمایشگاهی

نشریه پزوهش‌های صنایع غذایی

دانشگاه تبریز

1392

علمی پژوهشی وزارت علوم

 

بررسیفعالیتآنتیباکتریاییعصارههایمختلفگیاه آدمک

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

1391

علمی پژوهشی وزارت بهداشت

بررسی اثر ضدباکتریایی روغن کرچک روی برخی از بیماریزاهای غذایی با تکیه بر ارزیابی مقایسهای ترکیبات

بهداشت مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

1394

علمی پژوهشی وزارت بهداشت

بررسی تاثیر به کارگیری باکتوفوگاسیون بر میزان کاھش بار میکروبی شیر

علوم غذایی و تغذیه

دانشگاه آزاد اسلامی

88

علمی پژوهشی وزارت بهداشت

بررسی اثر صمغ دانه بالنگو شیرازی و پروتئین آب پنیر بر پایداری امولسیون روغن در آب

نشریه علمی پژوهشی پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

پژوهشکده علوم و صنایع غذای

1392

علمی پژوهشی وزارت علوم

اثر ضد آفلاتوکسینی لاکتوباسیلوس کازئی بعنوان پروبیوتیک درماست

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

1392

علمی پژوهشی وزارت بهداشت

تعیین تاثیر استارتر ماست و سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس کازئی بر کاهش آفلاتوکسین M1  در ماست

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

1391

علمی پژوهشی وزارت بهداشت

بررسی آلودگی به پاتوژن‌های لیستریا مونوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی در پنیرهای موجود در سطح توزیع شهرستان مشهد و قوچان

علوم غذایی و تغذیه.

دانشگاه آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات

88

علمی پژوهشی وزارت بهداشت

شناسایی جنس‌های مهم کپک و مخمر در پنیر فتای یواف

علوم غذایی و تغذیه.

دانشگاه آزاد اسلامی

85

علمی پژوهشی وزارت بهداشت

بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره درمنه کوهی، درمنه دشتی و زوفا بر باکتریهای بیماریزا با منشاء غذایی

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

دانشگاه تربیت مدرس

1394

علمی پژوهشی وزارت علوم

بررسی و مقایسه ویژگی ضدباکتریایی عصاره‌های آبی دانه دو واریته کرچک روی پاتوژن‌های شاخص غذایی

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

دانشگاه تربیت مدرس

1394

علمی پژوهشی وزارت علوم

مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره آبی رازک با هومولون رازک بر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا.....

مجله پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

94

علمی پژوهشی وزارت علوم

استفاده از آب خربزه به عنوان یک رومال جدید جهت بهبود خصوصیات

تکنولوژیکی و حسی نان باگت

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

دانشگاه تربیت مدرس

1395

علمی پژوهشی وزارت علوم

مطبلعه اثرات ضد قبرچی اسبنس گل بیمرگ ....

مجله میکروب شناسی مواد غذائی

دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد

1393

علمی پژوهشی وزارت علوم

خواص ضد باکتریایی اسانس برگ شمع دانی ...

مجله میکروب شناسی مواد غذائی

دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد

1393

علمی پژوهشی وزارت علوم

مطالعه اثر ضد باکتریایی و سینرژیستی عصاره گیاه انگشتانه....

مجله میکروب شناسی مواد غذائی

دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد

1395

علمی پژوهشی وزارت علوم

تاثیر افزودن هیدروکلوئیدهای ژلان،کتیرا و پکتین با متوکسیل بالا درپایدارسازی دوغ

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

دانشگاه تربیت مدرس

1395

علمی پژوهشی وزارت علوم

           

بررسی اثر افزودن آرد کامل سویا وتغییرات دمای خشک کن بر ویژگی‌های حسی و بافتی اسپاگتی

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

دانشگاه تربیت مدرس

1395

علمی پژوهشی وزارت علوم

بررسی تغییرات مقدار آفلاتوکسین طی تولید پودر آب پنیر ملحزدایی شده

بهداشت مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

1393

علمی پژوهشی وزارت بهداشت

بررسی اثر ضدباکتریایی روغن کرچک روی برخی از بیماریزاهای غذایی با تکیه بر ارزیابی مقایسهای ترکیبات

بهداشت مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

1394

علمی پژوهشی وزارت بهداشت

Determination of AflatoxinM1 inMilk by ELISA Technique in Mashad (Northeast of Iran)

ISRN Toxicology

Hindawi

2012

Pubmed

Aflatoxins level in tea samples in Amol (north of Iran),

Nutrition & Food Scienc

EMERALD

2012

ISI-listed

Scopus

Assessing the ability

of Saccharomyces cerevisiae to bind aflatoxin B1 from

contaminated medium

Nutrition & Food Scienc

EMERALD

2013

ISI-listed

 

Determination of lead residue levels in raw milk from different regions of Mashhad (north-east

of Iran) by AAS method

Nutrition & Food Scienc

EMERALD

2013

ISI-listed

Survival of Bb12 and La5 in non-fermented pasteurized milk

Nutrition & Food Scienc

EMERALD

2013

ISI-listed

Scopus

Effect of thermal treatment on ochratoxin content of chickpea

Nutrition & Food Science

EMERALD

2013

ISI-listed

Chemical composition and nutritional value of saffron’s pollen (Crocus sativus L.)

Nutrition & Food Science,

EMERALD

2013

ISI-listed

Scopus

Determination of grape juice concentrate composition

Nutrition & Food Science,

EMERALD

2013

ISI-listed

Effect of Type and Concentration of Solvent on Chemical Properties of Saffron Edible Extract,

Nutrition & Food Science,

EMERALD

2014

ISI-listed

Scopus

In vitro effect of lactobacillus rhamnosus GG on reduction of aflatoxin B1

Nutrition & Food Science,

EMERALD

2014

ISI-listed

Sensory acceptability and quality of flavored yogurt enriched with
Spinacia oleracea extract

Nutrition & Food Science,

EMERALD

2014

ISI-listed

Effect of temperature and

concentration on density and rheological properties of melon (Cucumis melo L. var. Inodorus) juice

Nutrition & Food Science,

EMERALD

2014

ISI-listed

Scopus

بررسی تاثیر افزودن آرد باقلا به آردگندم بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و ترکیب شیمیایی نان

فصلنامه علوم و فناوری غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1390

علمی پژوهشی

 

بررسی تأثیر پارامترهای زمان هموژنیزاسیون و غلظت بر ویژگیهای امولسیون کنندگی پروتئین آب پنیر تغلیظ شده

فصلنامه علوم و فناوری غذایی.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1389

علمی پژوهشی

 

تأثیر ویژگی های امولسیون بر خصوصیات پودر‌های حاصل از فرایند ریزپوشانی

فصلنامه علوم و فناوری غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1389

علمی پژوهشی

 

مطالعه اثر سازگارکننده‌های مختلف بر خواصمکانیکی کامپوزیت کاه گندم-پلی اتیلن سبک

فصلنامه علوم و فناوری غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1390

علمی پژوهشی

 

بررسی عوامل موثر بر ماندگاری ریزکپسول‌های حاصل از ریزپوشانی لیمونن

فصلنامه علوم و فناوری غذایی.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1389

علمی پژوهشی

 

بررسی میزان بلانکیت در آب نبات تولیدی در کارگاه‌های شهرستان بجنورد در سال 88

فصلنامه علوم و فناوری غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

88

علمی پژوهشی

 

تعیین میزان فلزات سنگین در کشک مایع و خشک تولیدی در کارخانجات استان خراسان رضوی..

فصلنامه علوم و فناوری غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

88

علمی پژوهشی

 

بررسی تأثیر فیبر پرتقال بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی ماست میوه ای توت فرنگی به روش سطح پاسخ

فصلنامه علوم و فناوری غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1392

علمی پژوهشی

 

بررسی تأثیر مواد مختلف شفا ف سازی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی شیر ه ی انگور

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1392

علمی پژوهشی وزارت علوم

ارزیابی بقای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست چکیده سین بیوتیک به کمک روش سطح پاسخ

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1392

علمی پژوهشی وزارت علوم

بررسی اثر افزودن سبوس برنج بر خواص رئولوژیکی خمیر و ترکیب شیمیایی کیک روغنی

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1392

علمی پژوهشی وزارت علوم

بررسی تاثیر کربوهیدرات ها برماندگاری لیمونن ریزپوشانی شده با پروتئین آب پنیر

تغلیظ شده

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1393

علمی پژوهشی وزارت علوم

بررسی توانایی پوستگلابی درحذف جیوه از محلول آبی به روشجذب سطحی

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1392

علمی پژوهشی وزارت علوم

بررسی و مقایسه میزان آفلاتوکسین M1 در پنیر‌های سفید و پروبیوتیک

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1394

علمی پژوهشی وزارت علوم

بررسی اثر 1- متیل سیکلو پروپن برخصوصیات حسی، بافتی و تغذیه ای گوجه فرنگی رقم راپسونا

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1394

علمی پژوهشی وزارت علوم

بررسی ویژگی‌های ماست پروبیوتیک طعم دار قالبی و همزده با استفاده از عصاره

زرشکبیدانه

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

 

علمی پژوهشی وزارت علوم

تشخیص باقی مانده تتراسایکلین و سولفونامیدها در شیر خام شهرستان مشهد به روش الایزای رقابتی

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1394

علمی پژوهشی وزارت علوم

بررسی جایگزینی ثعلب با صمغ دانه مرو و تاثیر  آن بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی سنتی

تربیت مدرس تهران

دانشگاه تربیت مدرس

1395

علمی پژوهشی وزارت علوم

بررسی اثر 1- متیل سیکلو پروپن برخصوصیات فیزیکوشیمیایی گوجه فرنگی رقم راپسونا

علوم غذایی و تغذیه

دانشگاه آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات

1394

علمی پژوهشی وزارت علوم

بررسی اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر کاهش آفلاتوکسین M1 در مدل شبیه سازی شده معده انسان

نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

1393

علمی پژوهشی وزارت علوم

بررسی میزان شیوع مقاومتآنتی بیوتیکی به متی سیلین ها در باکتری های

استافیلوکوکوساورئوسجداسازی شده از مواد غذایی گوشتی و لبنی شهر مشهد

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1392

علمی پژوهشی وزارت علوم

بررسی تأثیر موادشفاف کننده بر میزان عناصر موجود در شیرة انگور

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1393

علمی پژوهشی وزارت علوم

 

95

 

 

 

 

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات