معاون آموزش

معاون آموزشی


مشخصات تصویر
نام و نام خانوادگی : رسول قاسم زاده دکتر محمود رضا خدنگی   
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
مقطع : دانشجوی دکتری

شروع مسئولیت: 1395

Email :

rslghasemzadeh@yahoo.com
rslghasemzadeh@iauq.ac.ir

 

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات