نقل و انتقالات دانشجويي

آيين نامه انتقالات دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي
 
مقدمه
با عنايت به تصميمات متخذه در بيست و پنجمين جلسه هيات امناي دانشگاه مبني بر ايجاد تسهيلات در امرنقل وانتقال دانشجويان وروند روبه توسعه دانشگاه آزاد اسلامي در تمامي عرصه ها كه امروز شاهد تحولات مهمي به پيروي از آن در سطوح مختلف دانشگاه هستيم و درراستاي تحقق اهداف متعالي دانشگاه منجمله كيفيت محوري وارتقا سطح علمي دانشجويان و به تبع آن در جهت رفع مشكلات دانشجويان و ارتقاء تسهيلات رفاهي آنان و به همين منظور امور دانشجويي دانشگاه آيين نامه ذيل را در امر نقل وانتقالات دانشجويان كه يكي از مهمترين دغدغه هاي واحد هاي دانشگاهي مي باشد به شرح ذيل تهيه و تنظيم شده است و از تاريخ تصويب قابل اجرا است.

تعاريف
واحد مبدا: واحد هايي كه دانشجو در آن پذيرفته شده است.
واحد مقصد: واحدي كه دانشجو جهت ادامه تحصيل آن را انتخاب مي نمايد.
انتقال: تغيير محل تحصيل دانشجو از واحد مبدا به واحد مقصد به طور دائم.
ميهماني: تحصيل دانشجو در واحد مقصد به طور موقت
جدول همطرازي: جدولي كه واحد هاي دانشگاهي و مراكز آموزشي را به ده گروه طبقه بندي نموده است.(پيوست مي باشد)
 
ضوابط انتفال و ميهماني
ماده 1- جدول همطرازي:
1-1) انتقال وميهماني به گروه 1جدول همطرازي به طور مطلق ممنوع مي باشد(به استثناي موارد خاص آيين نامه)
2-1) انتقال دانشجويان در داخل هريك از گروه هاي جدول همطرازي(به استثنا گروه هاي 1و2)و به گروه هاي پايين تر جدول همطرازي با موافقت واحد هاي مبدا ومقصد امكان پذير است.
3-1)انتقال يا ميهماني در داخل گروه 2 جدول همترازي با موافقت واحد هاي مبدا و مقصد و تاييد معاونت دانشجويي دانشگاه امكان پذير است.
4-1)انتقال از گروه هاي جدول همطرازي تا يك گروه بالاتر و ميهماني تا 2 گروه بالاتر (به استثناي گروه 1و2 ) با موافقت واحد هاي مبدا و مقصد امكان پذير است.
5-1) انتقال از گروه 3 به گروه 2 جدول همطرازي تا سقف ده درصد ظرفيت واحد مقصد با موافقت واحد هاي مبدا و مقصد و تاييد معاونت دانشجويي دانشگاه مجاز است.
تبصره: انتقال دانشجويان با مقطع دكتراي حرفه اي و دكتراي تخصصي از طريق ماده يك (جدول همطرازي) ميسر نمي باشد.
 
ماده 2- ازدواج –فوت
ازدواج:
1-2)انتقال آن دسته از دانشجويان دختر كه پس از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه ازدواج دائم نموده اند ،به محل زندگي همسر يا واحدي كه رشته درآن داير است بدون هيچ محدوديتي انجام مي شود و چنانچه قبل از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه ازدواج دائم نموده اند نيز به هريك از گروه هاي جدول همطرازي بلامانع است به استثناي گروه 1 كه در صورت احراز حداقل نمره آزمون آخرين فرد قبولي در واحد مقصد به گروه 1 نيز امكان پذير است.
2-2)انتقال دانشجويان مرد متاهل پس از بررسي تعداد متقاضيان و در صورت موافقت واحد مبدا به استثناي گروه 1و 2 ومراكز استانها انجام مي شود.
فوت:
3-2)انتقال آن دسته از دانشجويان مجرد كه پدر و مادر (هردو) خود را بعد از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه از دست داده اند بدون هيچ محدوديتي انجام پذيراست.
4-2) در صورت فوت پدر يا مادر دانشجوي مجرد بعد از ثبت نام دانشجو در آزمون ورودي دانشگاه، دو ترم ميهماني به محل زندگي والدين امكان پذير است.
5-2) انتقال دانشجوي متاهل( زن)كه در حين تحصيل متاركه ،يا همسرش فوت نموده باشد و همچنين دانشجوي مجردي كه به هر دليلي، حكم سرپرستي ،قيم نامه يا كفالت نامه از مراجع ذيصلاح (مجتمع غذايي و دادگستري ).
ارائه نمايد امكان پذير است.

ماده 3- چند دانشجويي،كاركنان دولت:
چند دانشجويي:
1-3) در صورتي كه در يك خانواده سه دانشجوي مجرد يا بيشتر همزمان در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول تحصيل باشند ،انتقال دو نفر يا بيشتر از آنان به محل اشتغال به تحصيل ساير عضو خانواده (به استثناي گروه هاي 1و 2 )كه رشته در آن داير باشد امكان پذير است.
2-3 ) در صورتي كه دو دانشجوي مجرد از يك خانواده همزمان در دانشگاه آزاد اسلامي ،مشغول به تحصيل باشند انتقال يكي از آنان به محل اشتغال به تحصيل ساير عضو خانواده در صورتي كه نمره آزمون وي از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده در واحد مقصد بيشتر باشد به هر يك از گروه هاي جدول همطرازي  (به استثناي گروه هاي 1و 2  )كه رشته در آن داير باشد امكان پذير است.
تبصره : چنانچه شهر محل تحصيل ساير اعضاي خانواده فاقد رشته تحصيلي دانشجوي متقاضي انتقال باشد،دانشجو به يكي از شهرهاي همجوار منتقل مي گردد.
كاركنان دولت:
3-3) چنانچه كارمند دولت يا نيروهاي مسلح در حين خدمت در شهري در آزمون دانشگاه آزاد اسلامي آن شهر شركت نموده و پذيرفته شود، در صورتيكه در محل خدمت وي پس از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه به شهر ديگري منتقل شود با ارائه حكم انتقال از بالاترين مقام ذيربط ، مي تواند به دانشگاه شهر محل خدمت جديد خود منتقل شود.
تبصره: انتقال دانشجويان دكتراي حرفه اي و دكتراي تخصصي از طريق ماده 3ميسر نمي باشد.
 
ماده 4- شاهد و ايثار گر، هيات علمي ،دانش آموزان سماء،بيماران خاص و معلوين:
دانشجويان شاهد و ايثار گر:
1-4 )انتقال همسر و فرزندان شهيد و مفقودالاثر به كليه واحد هاي دانشگاهي پس از تاييد كميسيون ايثارگران سازمان مركزي بلا مانع است.
هيات علمي:
2-4 )انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيات علمي رسمي و تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي به هريك از گروه هاي جدول همطرازي امكان پذير است.
3-4 )انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي كه در دانشگاه هاي دولتي پذيرفته شده اند در صورت برقراري تفاهم نامه و بر اساس بخشنامه مورد توافق امكان پذير است.
4-4 ) انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي رسمي تمام وقت دانشگاه هاي دولتي كه در هريك از واحد دانشگاه آزاد اسلامي پذيرفته شده اند،در صورت برقراري تفاهم نامه و براساس بخشنامه مورد توافق به هريك از گروه هاي جدول همطرازي امكان پذير است.
دانش آموزان ممتاز سما:
5-4 ) انتقال فارغ التحصيلان ممتازسماء،پس از قبولي در آزمون دانشگاه و با تاييد مكتوب سازمان سماء مبني بر داشتن شرايط زير به هريك از گروه هاي جدول همطرازي امكان پذير است.
- نفر اول همكلاسيهاي خود در سال آخر دبيرستان باشد.
- در تمام مدت تحصيل در دبيرستان مردود نشده ودر درس يا دروس تجديدي نداشته باشد.
- در سال آخر دبيرستان در هيچ درسي نمره كمتر از 14 نداشته و ميانگين نمرات سال آخر تحصيل وي كمتر از 16 نباشد.
- اعطاي امتياز فوق بامعرفي فارغ التحصيلان ممتاز از طرف واحد دانشگاهي و تاييد مراتب توسط رياست سماء بايستي توسط معاونت دانشجويي دانشگاه انجام گيرد.
تبصره : رشته هاي دكتراي حرفه اي و دكتراي تخصصي از اين امر مستثنا مي باشند.
بيماران خاص و معلولين :
6-4 ) انتقال آن دسته از دانشجوياني كه داراي نوع بيماري از جمله ضايعات پيشرفته ، معلوليت جسمي و يابيماري روحي و ... مي باشند و امكان ارائه خدمات درماني مورد نياز در شهر محل تحصيل فراهم نباشد پس از بررسي و تاييد پزشك معتمد واحد مبدا و تكميل فرم شماره 3 پيوست و با موافقت كميسيون پزشكي سازمان مركزي دانشگاه به هريك از گروه هاي جدول همطرازي امكان پذير است.
حسن نظارت بر اجراي اين آيين نامه به عهده رؤساي واحد ها و مناطق دوازده گانه دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد.
اين آيين نامه در 4 ماده و 23 تبصره در تاريخ 20/1/ 1387 به تاييد رسيده و از نيمسال اول تحصيلي 88/87 لازم الاجراست. در ضمن فرم هاي شماره 1و2و3 به انضمام آيين نامه ارسال مي شود.
                                                                                                                             دكتر عبدالله جاسبي         
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي      
 
نحوه بررسي درخواست و اسناد و مدارك مثبته دانشجويان:
مدارك مثبته لازم پس از تكميل فرم شماره يك توسط دانشجو جهت هريك از موارد آيين نامه به شرح ذيل مي باشد:
جدول همطرازي:
- اخذ فرم شماره يك تكميل شده توسط دانشجو
- اخذ فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارك مثبته ازدانشجو
ازدواج:
- تصويربرابراصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه زوجين ضمن رؤيت اصل شناسنامه ها
-- تصوير برابر اصل شده صفحات اول تا پنجم سند ازدواج ضمن رؤيت اصل سند ازدواج
- اصل گواهي محضر با مهر برجسته مربوط به ازدواج از محضر محل وقوع عقد
- گواهي اشتغال به كار همسر يا سكونت خانواده
- اخذ فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارك مثبته از دانشجو
فوت والدين يا همسر:
- اصل گواهي فوت صادره از اداره ثبت احوال
- تصوير برابر اصل شده از تمامي صفحات شناسنامه دانشجو و والدين ضمن رؤيت اصل شناسنامه ها
- تصوير برابر اصل شده از تمامي صفحات شناسنامه همسر دانشجو (درصورت فوت همسر) ضمن رؤيت اصل شناسنامه
- اصل حكم سرپرستي ،قيم نامه يا كفالت كه به تاييد مراجع ذيصلاح(دادگستري يا مجتمع قضايي ) رسيده باشد.
-  اخذ فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارك مثبته از دانشجو
چند دانشجويي در يك خانواده:
- اصل گواهي مبني بر پذيرش و اشتغال به تحصيل دانشجو از واحد مبدا باذكر سال ورود و ممهور به مهرواحد مبدا.
- تصوير برابر اصل شده از تمامي صفحات شناسنامه دانشجويان و والدين ، ضمن رؤيت اصل شناسنامه ها
- اخذ فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارك مثبته از دانشجو
كاركنان دولت:
- تصوير برابر اصل شده از تمامي صفحات شناسنامه دانشجو ضمن رؤيت اصل شناسنامه
- اصل حكم انتقال اداري كه به تاييد بالا ترين مقام اداري رسيده باشد.
- اصل گواهي اشتغال به كار از شهر مقصد
- اخذ فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارك مثبته از دانشجو
دانشجويان شاهد و ايثار گر:
- همسر و فرزندان محترم شهدا و ايثار گران ضمن مراجعه به بنياد شهيد و امور ايثار گران استانها و شهرستانها ي محل تشكيل پرونده برابر دستورالعمل كميسيون ايثار گران نسبت به تكميل فرم و ارائه مدارك اقدام نمايند.
هيات علمي دانشگاه ها:
- تصوير برابر اصل شده آخرين حكم كارگزيني عضو هيات علمي
- تصوير برابر اصل شده از تمامي صفحات شناسنامه دانشجو وعضو هيات علمي پس از رؤيت اصي شناسنامه ها
-ارائه معرفي نامه از محل كار ، مبني بر تمام وقت و رسمي بودن عضوهيات علمي
دانش آموزان ممتاز سما:
تاييد رياست سازمان سما مبني بر ممتاز بودن دانشجو به همراه مدارك مندرج در آيين نامه.
بيماران خاص و معلولين:
-اصل مدرك بيماري مربوط به دانشجو
- اصل گواهي معلوليت كه به تاييد اراده بهزيستي رسيده باشد.
- اظهار نظر پزشك معتمد واحد ضمن تكميل فرم شماره 3 و تاييد دانشگاه علوم پزشكي شهرستان مربوطه يا مركز درماني وابسته
- واريز مبلغ پنجاه هزار ريال به حساب 1580 به نام سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي نزد بانك ملي ايران شعبه زبرجد تهران.
- اخذ فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارك مثبته از دانشجو


ارسال نظر

Captcha image

نظرات