كميته انضباطي دانشجويان

در صورت تخلفات آموزشي ( تقلب امتحاني و ....) و تخلفات اخلاقي اعتماد ، سرقت و ...تشكيل شده و به موارد گزارش شده از سوي مراجع ذي صلاح رسيدگي مي نمايد .


ارسال نظر

Captcha image

نظرات