معاون پژوهش و فناوری

 

 

* مشخصات

نام و نام خانوادگی :علی محمدی ثانی
رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی
مقطع : دکتری

رتبه علمی : دانشیار

 

Email

msani@iauq.ac.ir
 

 

* سوابق تحصیلی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه/موسسه

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناسی ارشد

علوم و صنایع غذایی

علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتری

علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی

 

* مقالات علمی پژوهشی در مجلات معتبر ISI  و علمی پژوهشی

عنوان مقاله

نام نشریه

مشخصات نشریه

ناشر

سال

درجه نشریه

Aflatoxin M1 contamination and Antibiotic residue in milk in Khorasan province

Food & Chemical Toxicology

Elsevier

2010

ISI (WOS)

Physical stability, flow properties and droplets characteristics of Balangu)Lallemantia royleana( seed gum / whey protein stabilized submicron emulsions

 

Food Hydrocolloids

 

Elsevier

2016

ISI (WOS)

Nano-encapsulation of isolated lactoferrin from camel milk bycalcium alginate and evaluation of its release

International Journal Of Biological Macromolecules

Elsevier

2015

ISI (WOS)

Reduction of Aflatoxin in rice by different cooking methods

Toxicology And Industrial Health

SAGE

2014

ISI (WOS)

Determination of aflatoxin M1 in milk by high-performance liquid chromatography in Mashhad (north east of Iran),

Toxicology And Industrial Health

SAGE

2013

ISI (WOS)

Effect of some hydrocolloids blend on viscosity and sensory properties of raspberry juice-milk

Journal Of Food Science And Technology- Mysore

Springer

2014

ISI (WOS)

Antifungal activity of essential oil of Ziziphora clinopodioides and the inhibition of aflatoxin B1 production in the maize grain

Toxicology And Industrial Health,

SAGE

2016

ISI (WOS)

Optimization of proteolytical activity of melon juice concentrate using

response surface methodology (RSM)

Agro Food Industry Hi Tech

TKS tekno science publisher

2015

ISI (WOS)

Inhibitory effect of Helichrysum arenarium essential oil on the growth of food  contaminated microorganisms

Journal Of Essential Oil Bearing Plants

Taylor & Fransis

2014

ISI (WOS)

Antimicrobial activity and composition of essential oil from Echinophora platyloba

Journal Of Essential Oil Bearing Plants

Taylor & Fransis

2015

ISI (WOS)

Chemical Composition of Essential Oils and in vitro Antibacterial Activity of Methanolic Extract of Sonchus arvensis and Eremurus spectabilis against Food-borne Pathogenic Bacteria

Journal Of Essential Oil Bearing Plants

Taylor & Fransis

2015

ISI (WOS)

Growth and Survival of Lactobacillus Acidophilus and Bifidobacterium Bifidum in Probiotic Yogurts Enriched by Barberry Extract

 

Journal Of Food Safety

 

WILEY-BLACKWELL

2016

ISI (WOS)

Antibacterial Effects and Chemical Composition of Essential Oil from Cotoneaster nummularioides Leaves Extract on Typical Food-borne Pathogens

Journal Of Essential Oil Bearing Plants

Taylor & Fransis

2016

ISI (WOS)

Influence of carboxy methyl cellulose (CMC) and pectin on rheological, physical stability and sensory properties of milk and concentrated jujuba mixture

Journal Of Food Measurement And Characterization

 

Springer

2016

ISI (WOS)

Physicochemical, Organoleptic Characteristics and Image Analysis of the Doughnut Enriched with Oleaster Flour Journal of Food Processing and Preservation John wiley

2016

ISI (WOS)

Prebiotic effect of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) fructans on the growth performance of Bifidobacterium bifidum and Escherichia coli

Asian Pacific Journal Of Tropical Disease

 

Elsevier

2016

ISI-listed

Chemical composition and antimicrobial effect of the essential oil of Zataria multiflora Boiss endemic in Khorasan-Iran

Asian Pacific Journal Of Tropical Disease

 

Elsevier

2015

ISI-listed

تاثیر بتا فروکتان استخراج شده از ریشه شنگ بر رشد بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و اشریشیا کلی در شرایط ازمایشگاهی

نشریه پزوهش‌های صنایع غذایی

دانشگاه تبریز

1392

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی فعالیت آنتی باکتریایی عصاره‌های مختلف گیاه آدمک

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

1391

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی اثر ضدباکتریایی روغن کرچک روی برخی از بیماریزاهای غذایی با تکیه بر ارزیابی مقایسهای ترکیبات

بهداشت مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

1394

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی تاثیر به کارگیری باکتوفوگاسیون بر میزان کاھش بار میکروبی شیر

علوم غذایی و تغذیه

دانشگاه آزاد اسلامی

88

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی اثر صمغ دانه بالنگو شیرازی و پروتئین آب پنیر بر پایداری امولسیون روغن در آب

نشریه علمی پژوهشی پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

پژوهشکده علوم و صنایع غذای

1392

علمی پژوهشی وزارتین

اثر ضد آفلاتوکسینی لاکتوباسیلوس کازئی بعنوان پروبیوتیک درماست

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

1392

علمی پژوهشی وزارتین

تعیین تاثیر استارتر ماست و سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس کازئی بر کاهش آفلاتوکسین M1  در ماست

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

1391

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی آلودگی به پاتوژن‌های لیستریا مونوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی در پنیرهای موجود در سطح توزیع شهرستان مشهد و قوچان

علوم غذایی و تغذیه.

دانشگاه آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات

88

علمی پژوهشی وزارتین

شناسایی جنس‌های مهم کپک و مخمر در پنیر فتای یواف

علوم غذایی و تغذیه.

دانشگاه آزاد اسلامی

85

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره درمنه کوهی، درمنه دشتی و زوفا بر باکتریهای بیماریزا با منشاء غذایی

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

دانشگاه تربیت مدرس

1394

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی و مقایسه ویژگی ضدباکتریایی عصاره‌های آبی دانه دو واریته کرچک روی پاتوژن‌های شاخص غذایی

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

دانشگاه تربیت مدرس

1394

علمی پژوهشی وزارتین

مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره آبی رازک با هومولون رازک بر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا.....

مجله پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

94

علمی پژوهشی وزارتین

استفاده از آب خربزه به عنوان یک رومال جدید جهت بهبود خصوصیات

تکنولوژیکی و حسی نان باگت

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

دانشگاه تربیت مدرس

1395

علمی پژوهشی وزارتین

مطبلعه اثرات ضد قبرچی اسبنس گل بیمرگ ....

مجله میکروب شناسی مواد غذائی

دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد

1393

علمی پژوهشی وزارتین

خواص ضد باکتریایی اسانس برگ شمع دانی ...

مجله میکروب شناسی مواد غذائی

دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد

1393

علمی پژوهشی وزارتین

تاثیر افزودن هیدروکلوئیدهای ژلان،کتیرا و پکتین با متوکسیل بالا درپایدارسازی دوغ

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

دانشگاه تربیت مدرس

1395

علمی پژوهشی وزارتین

           

بررسی اثر افزودن آرد کامل سویا وتغییرات دمای خشک کن بر ویژگی‌های حسی و بافتی اسپاگتی

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

دانشگاه تربیت مدرس

1395

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی تغییرات مقدار آفلاتوکسین طی تولید پودر آب پنیر ملحزدایی شده

بهداشت مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

1393

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی اثر ضدباکتریایی روغن کرچک روی برخی از بیماریزاهای غذایی با تکیه بر ارزیابی مقایسهای ترکیبات

بهداشت مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

1394

علمی پژوهشی وزارتین

Determination of AflatoxinM1 inMilk by ELISA Technique in Mashad (Northeast of Iran)

ISRN Toxicology

Hindawi

2012

Pubmed

Aflatoxins level in tea samples in Amol (north of Iran),

Nutrition & Food Scienc

EMERALD

2012

ISI-listed

Scopus

Studying and Optimizing Spray Drying Process Parameters in Malt Extract Powder Production

Current Nutrition & Food Science

EMERALD

2014

ISI-listed

Assessing the ability of Saccharomyces cerevisiae to bind aflatoxin B1 from contaminated medium

Nutrition & Food Scienc

EMERALD

2013

ISI-listed

Scopus

Sensory acceptability and quality of flavored yogurt enriched with
Spinacia oleracea extract

Nutrition & Food Science,

EMERALD

2014

ISI-listed

بررسی تاثیر افزودن آرد باقلا به آردگندم بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و ترکیب شیمیایی نان

فصلنامه علوم و فناوری غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1390

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی تأثیر پارامترهای زمان هموژنیزاسیون و غلظت بر ویژگیهای امولسیون کنندگی پروتئین آب پنیر تغلیظ شده

فصلنامه علوم و فناوری غذایی.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1389

علمی پژوهشی وزارتین

تأثیر ویژگی های امولسیون بر خصوصیات پودر‌های حاصل از فرایند ریزپوشانی

فصلنامه علوم و فناوری غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1389

علمی پژوهشی وزارتین

ارزیابی ویژگی همیاری بین پکتین و کربوکسیل متیل سلولز در نوشیدنی شیر- آب تمشک

فصلنامه علوم و فناوری غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1390

علمی پژوهشی وزارتین

مطالعه اثر سازگارکننده‌های مختلف بر خواص مکانیکی کامپوزیت کاه گندم-پلی اتیلن سبک

فصلنامه علوم و فناوری غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1390

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی عوامل موثر بر ماندگاری ریزکپسول‌های حاصل از ریزپوشانی لیمونن

فصلنامه علوم و فناوری غذایی.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1389

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی میزان بلانکیت در آب نبات تولیدی در کارگاه‌های شهرستان بجنورد در سال 88

فصلنامه علوم و فناوری غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

88

علمی پژوهشی وزارتین

تعیین میزان فلزات سنگین در کشک مایع و خشک تولیدی در کارخانجات استان خراسان رضوی..

فصلنامه علوم و فناوری غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

88

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی تأثیر فیبر پرتقال بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی ماست میوه ای توت فرنگی به روش سطح پاسخ

فصلنامه علوم و فناوری غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1392

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی تأثیر مواد مختلف شفا ف سازی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی شیر ه ی انگور

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1392

علمی پژوهشی وزارتین

ارزیابی بقای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست چکیده سین بیوتیک به کمک روش سطح پاسخ

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1392

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی اثر افزودن سبوس برنج بر خواص رئولوژیکی خمیر و ترکیب شیمیایی کیک روغنی

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1392

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی تاثیر کربوهیدرات‌ها برماندگاری لیمونن ریزپوشانی شده با پروتئین آب پنیر

تغلیظ شده

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1393

علمی پژوهشی وزارتین

نانو انکپسوله نمودن لاکتوفرین استخراج شده از شیر شتر توسط آلژینات کلسیم

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1392

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی تاثیر اسانسمیخکدر غیر فعال سازی پراکسیداز لوبیا سبز

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1392

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی توانایی پوستگلابی درحذف جیوه از محلول آبی به روشجذب سطحی

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1392

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی و مقایسه میزان آفلاتوکسین M1 در پنیر‌های سفید و پروبیوتیک

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1394

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی اثر 1- متیل سیکلو پروپن برخصوصیات حسی، بافتی و تغذیه ای گوجه فرنگی رقم راپسونا

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1394

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی ویژگی‌های ماست پروبیوتیک طعم دار قالبی و همزده با استفاده از عصاره

زرشکبیدانه

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

 

علمی پژوهشی وزارتین

تشخیص باقی مانده تتراسایکلین و سولفونامیدها در شیر خام شهرستان مشهد به روش الایزای رقابتی

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1394

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی جایگزینی ثعلب با صمغ دانه مرو و تاثیر  آن بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی سنتی

تربیت مدرس تهران

دانشگاه تربیت مدرس

1395

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی اثر 1- متیل سیکلو پروپن برخصوصیات فیزیکوشیمیایی گوجه فرنگی رقم راپسونا

علوم غذایی و تغذیه

دانشگاه آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات

1394

علمی پژوهشی وزارتین

Production of Multiplex PCR Kit for Fraud Detection in Dairy Products

 

Asian Journal of Biological and Life Sciences

PBS journals

2015

علمی پژوهشی وزارتین

اثر دما و غلظت بر ویژگیهای رئولوژیکی آب خربزه

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1392

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر کاهش آفلاتوکسین M1 در مدل شبیه سازی شده معده انسان

نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

1393

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی میزان شیوع مقاومتآنتی بیوتیکی به متی سیلین‌ها در باکتری های

استافیلوکوکوساورئوسجداسازی شده از مواد غذایی گوشتی و لبنی شهر مشهد

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1392

علمی پژوهشی وزارتین

بررسی تأثیر موادشفاف کننده بر میزان عناصر موجود در شیرة انگور

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1393

علمی پژوهشی وزارتین

Optimization of Lactobacillus acidophilus La-5, Feta Cheese Starters and Salt Content in Iranian Ultrafiltered Soft Cheese Formula

Annual Research & Review in Biology

SCIENCEDOMAIN international

2014

CABi

Effect of sodium lactate / sodium diacetate in combination with sodium nitrite on hysiochemical, microbial properties and sensory evaluation of cow sausage

 

 

Potravinarstv

Association of HACCP Consulting

2014

Scopus

حذف بیولوژیکی آفلاتوکسین توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه در خوراک دام

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

1392

علمی پژوهشی وزارتین

 

 

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات