اداره برنامه ریزی و امتحانات

شرح وظايف :

 1. چاپ ليست مشروطين و ارسال آن به گروههاى مربوطه جهت اعلام دروس مازاد بر سقف دانشجويان
 2. بررسى و اعلام دانشجويان ممتاز جهت استفاده از تخفيف شهريه .
 3. چاپ كارنامه دانشجويان ميهمان و معرفى طبق فرم4 و ارسال به واحد مبداء
 4. چاپ كارنامه هاى كلى دانشجويان در شرف فارغ التحصيلى و ارسال به گروه جهت اعلام نظر فارغ التحصيلى
 5. فارغ التحصيل نمودن دانشجويان واجد شرايط پس از بررسى و چاپ فرم چك ليست مراحل فارغ التحصيلى آنها جهت تحويل به اداره فارغ التحصيلان
 6. چاپ ليست دانشجويانيكه در ترم جارى پيش نيازدروس را رعايت ننموده اند و ارسال به گروه جهت اعلام نظر
 7. ثبت نام و برگزارى امتحانات غير حضورى (خاص دانشجويان دوره هاى نظام معلمان )
 8. تهيه و ارسال دستورالعمل امتحانات و پيگيرى لازم جهت اجراى آن در هر نيمسال
 9. تهيه تقويم هر نيمسال و ابلاغ به دانشكده پس از تصويب توسط رياست محترم و معاونت محترم آموزشى دانشگاه
 10. نظارت در امر برگزارى امتحانات در هر دانشكده
 11. جمع آورى كليه صورتجلسات امتحانى دانشكده ها و رسيدگى مجدد
 12. جمع آورى كليه صورتجلسات تخلف از دانشكده ها و ارسال به كميته انضباطى دانشگاه
 13. پيگيرى و دريافت نمرات نهايى دانشجويان از گروههاى مختلف
 14. محاسبه و گزارش ساعات مراقبت كليه همكارانى كه در امر برگزارى امتحانات شركت داشته اند
 15. بررسى و اعلام سهميه يك درصد از دانشجويان رشته پزشكى جهت امتحان پذيرش دستيارى
 16. چاپ وارسال خلاصه وضعيت تحصيلى دانشجويان بنا به درخواست قسمتهاى مختلف
 17. جمع آورى ارزشيبابى هاى اساتيدازكليه دانشكده ها و ثبت اطلاعات آنها در كامپيوتر
 18. بررسى و ثبت نمرات كارآموزى وپروژه
 19. چاپ گواهى تعدادواحد و معدل براى دانشجويان در حال تحصيل
 20. بررسى و ثبت دروس تطبيقى دانشجويان پس از تاييد مدير گروه
 21. انجام مكاتبات و بررسى سوابق نمرات دانشجويان و پاسخگويى به استعلامات مختلف
 22. بررسى پرونده دانشجويان واجد شرايط جهت اخذ دروس بصورت معرفى به استاد
 23. بررسى درخواست اوليه دانشجويان و ارائه دروس بصورت ترم جبرانى ( ماده 47 )
 24. انجام كليه حذف ها شامل الف : حذف عدم رعايت پيش نياز ،ب: حذف واحدهاى مازاد ،ج: حذف دروس غايب در جلسه امتحان ،د: حذف مشروطى ،ح: حذف شاهد و جانباز
 25. بررسى و معرفى دانشجويان رشته پزشكى كه در امتحان جامع علوم پايه نمره قبولى كسب نموده اند به دوره فيزيوپاتولوژى
 26. تكميل فرم خلاصه وضعيت تحصيلى دانشجويان جهت طرح در كميسيون موارد خاص آموزشى
 27. ابلاغ نظريه هاى شوراى آموزشى و كميسيون مواردخاص آموزشى مربوط به اين اداره به دانشحويان و گروهها
 28. بررسى دانشجويان واجدشرايط شركت در آزمون جامع علوم پايه و پره انترنى وارسال ليست اسامى ايشان
 29. بررسى پروژه دانشجويان ارشد متقاضى دفاع و صدور مجوز لازم اوليه

 

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات