اداره ثبت نام

1-ثبت نام دانشجويان جديد الورود .

2- ثبت اطلاعات دانشجويان مهمان و معرفى از واحدهاي ديگر .

3- تهيه گزارش وضعيت تحصيلى دانشجويان به كميسيون موارد خاص .

4- ارسال CD درخواست معافيت تحصيلى جهت دانشجويان مشمول .

5- پيگيرى و دريافت كارت دانشجويى دانشجويان به آموزش دانشكده جهت تحويل به ايشان .

6- معرفي دانشجويان فارغ التحصيل ، انصرافى ، اخراجى و غايب به معاونت وظيفه عمومى ناجا .

7- ابلاغ نظريه هاي شوراي آموزشى و كميسيون موارد خاص به دانشجويان .

8- صدور فرم 5 (خلاصه وضعيت تحصيلى ) براي دانشجويانى كه در شمول ماده 46 آيين نامه آموزشى قرار ميگيرند .

9- صدور معرفي نامه براى دانشجويانى كه به ساير واحدها معرفى مي شوند .

10- صدور مجوز معرفى به استاد و ترميم معدل پس از تاييد اداره برنامه ريزى و امتحانات .

11- ارسال پرونده هاى دانشجويان انتقالى به واحد ديگر .

12- ثبت اطلاعات ، تشكيل و درخواست پرونده دانشجويان انتقالى از واحدهاى ديگر .

13- ابلاغ كسرى مدارك ثبت نام به دانشجويان .

14- ابلاغ به دانشجويان غايب و غايب راكد جهت مشخص نمودن وضعيت تحصيلى .

15- درخواست كارت دانشجويى المثنى و دانشجويان انتقالى

16- استعلام از حوزه نظام وظيفه در مورد ادامه تحصيل مشمولين

17- مكاتبه با سازمان مركزى در صورت تاييد شوراي آموزشى در مورد ادامه تحصيل

18- درخواست تاييديه تحصيلي دوره قبلي برالي دانشجويان دو مقطع كارشناسي ناپيوسته و ارشد ناپيوسته

19- ارسال ليست متاخرين ثبت نام

20- ثبت مرخصي تحصيلى دانشجويان پس از طى مراحل و تكميل فرم مرخصى توسط دانشجويان و تاييد توسط مراجع ذيصلاح .

21- صدور مجوز دفاع دانشجويان كارشناسى ارشد و دكترا پس از تاييد اداره برنامه ريزى و امتحانات .

22- ارسال فيش هاى هزينه خدمات آموزشى و ليستهاى علامت گذارى شده ثبت نام شدگان به امور مالى سازمان مركزي و مركز آزمون


ارسال نظر

Captcha image

نظرات