رشته‌های دکترا وکارشناسی ارشد واحد قوچان

 

رشته‌های دایر مقاطع تحصیلی دکتری وکارشناسی ارشد واحد قوچان

 

رشته‌های مقطع دکتری :

گروه : کشاورزی ومنابع طبیعی

مجموعه امتحانی

علوم وصنایع غذایی

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

علوم وصنایع غذایی – صنایع غذایی

50420

            206

نام رشته:

علوم وصنایع غذایی – شیمی مواد غذایی

50409

            206

نام رشته:

علوم وصنایع غذایی – فناوری موادغذایی

50425

            206

نام رشته:

علوم وصنایع غذایی – زیست فناوری مواد غذایی

50421

               206

 

گروه : فنی و مهندسی

مجموعه امتحانی

مهندسی شیمی  

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

مهندسی شیمی

40201

            206

 

گروه علوم پایه :

مجموعه امتحانی

شیمی  

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

شیمی گرایش – شیمی آلی 

30322

            206

 

گروه علوم انسانی :

مجموعه امتحانی

جامعه شناسی

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه  

20534

            206

 

 

رشته‌های کارشناسی  ارشد :

 

کد رشته

نام رشته

مقطع

20312

آموزش زبان انگلیسی

ارشد ناپیوسته

20505

جامعه شناسی

ارشد ناپیوسته

20739

روانشناسی عمومی

ارشد ناپیوسته

20101

زبان و ادبیات فارسی

ارشد ناپیوسته

20115

زبان وادبیات فارسی -ادبیات پایداری

ارشد ناپیوسته

30328

شیمی-شیمی دارویی

ارشد ناپیوسته

30311

شیمی - شیمی تجزیه

ارشد ناپیوسته

30310

شیمی - شیمی کاربردی

ارشد ناپیوسته

30313

شیمی - شیمی فیزیک

ارشد ناپیوسته

30312

شیمی - شیمی معدن

ارشد ناپیوسته

20517

علوم ارتباطات اجتماعی

ارشد ناپیوسته

50415

علوم و مهندسی صنایع غذایی-صنایع غذایی

ارشد ناپیوسته

50417

علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی

ارشد ناپیوسته

50418

علوم ومهندسی صنایع غذایی-زیست فناوری مواد عذایی

ارشد ناپیوسته

50426

علوم ومهندسی صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی

ارشد ناپیوسته

20315

مترجمی زبان انگلیسی

ارشد ناپیوسته

21615

مشاوره - مشاوره توانبخشی

ارشد ناپیوسته

21611

مشاوره - مشاوره خانواده

ارشد ناپیوسته

21614

مشاوره - مشاوره شغلی

ارشد ناپیوسته

21609

مشاوره - مشاوره مدرسه

ارشد ناپیوسته

40216

مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

ارشد ناپیوسته

40020

مهندسی شیمی - ترموسینتیک وکاتالیست

ارشد ناپیوسته

40214

مهندسی شیمی - صنایع غذایی

ارشد ناپیوسته

40025

مهندسی شیمی - فرآوری و انتقال گاز

ارشد ناپیوسته

40352

مهندسی صنایع-سیستم‌های مالی

ارشد ناپیوسته

41044

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

ارشد ناپیوسته

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد