رشته‌های دکتری وکارشناسی ارشد واحد قوچان

 

رشته‌های دایر مقاطع تحصیلی دکتری وکارشناسی ارشد واحد قوچان

 

رشته‌های مقطع دکتری :

گروه : کشاورزی ومنابع طبیعی

مجموعه امتحانی

علوم وصنایع غذایی

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

علوم وصنایع غذایی – مهندس مواد وطراحی صنایع غذایی

50420

            206

نام رشته:

علوم وصنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی

50409

            206

نام رشته:

علوم وصنایع غذایی – شیمی موادغذایی

50425

            206

نام رشته:

علوم وصنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی

50421

               206

 

گروه : فنی و مهندسی

مجموعه امتحانی

مهندسی شیمی  

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

مهندسی شیمی

40201

            206

 

گروه علوم پایه :

مجموعه امتحانی

شیمی  

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

شیمی گرایش – شیمی آلی 

30322

            206

 

گروه علوم انسانی :

مجموعه امتحانی

جامعه شناسی

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه  

20534

            206

 

 

رشته‌های کارشناسی  ارشد :

 

گروه علوم انسانی :

مجموعه امتحانی

مشاوره  

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

مشاوره – مشاوره توانبخشی

21615

206

نام رشته:

مشاوره- مشاوره شغلی

21614

206

نام رشته:

مشاوره- مشاوره مدرسه

21609

206

نام رشته:

مشاوره – مشاوره خانواده

21611

206

 

مجموعه امتحانی

علوم ارتباطات

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

علوم ارتباطات اجتماعی

20517

206

 

مجموعه امتحانی

علوم اجتماعی 

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

علوم اجتماعی – جامعه شناسی 

20532

206

 

مجموعه امتحانی

زبان انگلیسی 

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

آموزش زبان انگلیسی 

20312

206

نام رشته:

مترجمی زبان انگلیسی

20315

206

 

مجموعه امتحانی

روان شناسی  

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

روانشناسی عمومی  

20705

206

 

مجموعه امتحانی

زبان وادبیات فارسی  

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

زبان وادبیات فارسی  

20101

206

نام رشته:

زبان وادبیات فارسی   - ادبیات پایداری

20115

206

 

گروه علوم پایه :

مجموعه امتحانی

شیمی

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

شیمی –شیمی تجزیه

30311

206

نام رشته:

شیمی –شیمی فیزیک

30313

206

نام رشته:

شیمی –شیمی معدن

30312

206

نام رشته:

شیمی- شیمی کاربردی

30310

206

 

گروه علوم پزشکی :

مجموعه امتحانی

شیمی دارویی   

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

شیمی دارویی   

30328

206

 

 

گروه فنی و مهندسی

مجموعه امتحانی

مهندسی شیمی

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

40216

206

نام رشته:

مهندسی شیمی –فرآوری انتقال گاز

40025

206

نام رشته:

مهندسی شیمی –صنایع غذایی

20214

206

نام رشته:

مهندسی شیمی – سینیتک وکاتالیست

20020

206

 

مجموعه امتحانی

مهندسی صنایع    

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

مهندسی مالی    

40326

206

 

مجموعه امتحانی

مهندسی فر آوری و انتقال گاز     

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

مهندسی فر آوری و انتقال گاز          

40281

206

 

مجموعه امتحانی

مهندسی مکانیک     

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته :

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی مواد            

40664

206

 

مجموع امتحانی

مهندسی کامپیوتر

کد رشته

کد واحد قوچان

نام رشته :

هوش مصنوعی ورباتیکز

41044

206

 

 

گروه کشاورزی و منابع طبیعی :

مجموعه امتحانی

مجموع (4 )کشاورزی و منابع طبیعی 

   کدرشته

    کد واحد قوچان

نام رشته:

علوم ومهندسی صنایع غذایی – زیست فناوری صنایع غذایی 

40418

206

نام رشته :

علوم ومهندسی صنایع غذایی – علو مواد غذایی

50416

206

نام رشته:

علوم ومهندسی صنایع غذایی – فناوری صنایع غذایی

50417

206

 

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد