رشته‌های بدون کنکور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته و کاردانی واحد قوچان

رشته‌های بدون کنکور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته و کاردانی

کد رشته

نام رشته

مقطع

 

 

کارشناسی پیوسته

 

 

کارشناسی پیوسته

 

 

 

 

 

 

20505

جامعه شناسی

کارشناسی پیوسته

20510

مردم شناسی

کارشناسی پیوسته

20706

روان شناسی

کارشناسی پیوسته

20311

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی پیوسته

20329

زبان فرانسه-مترجمی

کارشناسی پیوسته

30343

شیمی کاربردی

کارشناسی پیوسته

30349

شیمی محض

کارشناسی پیوسته

20573

برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

کارشناسی پیوسته

20612

علوم تربیتی

کارشناسی پیوسته

50422

علوم و مهندسی صنایع غذایی

کارشناسی پیوسته

21475

علوم ورزشی

کارشناسی پیوسته

20315

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

21602

مشاوره

کارشناسی پیوسته

40310

مهندسی صنایع

کارشناسی پیوسته

41427

مهندسی صنایع غذایی

کارشناسی پیوسته

40106

مهندسی پزشکی

کارشناسی پیوسته

40201

مهندسی شیمی

کارشناسی پیوسته

41054

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

40234

مهندسی نفت

کارشناسی پیوسته

30539

تربیت معلم آموزش علوم تجربی

کاردانی

50403

تکنولوپی مواد غذایی

کاردانی

41052

نرم افزار کامپیوتر

کاردانی

20571

کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی

کاردانی

40626

مکانیک خودرو - مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته

20312

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته

20627

آموزش و پرورش ابتدایی

کارشناسی ناپیوسته

30537

آموزش علوم تجربی

 

41013

مهندسی تکنولوژی  نرم افزارکامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

41436

مهندسی فناوری مکانیک - ماشین افزار

کارشناسی ناپیوسته

41426

مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

کارشناسی ناپیوسته

41430

مهندسی فناوری مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

50401

مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی

کارشناسی ناپیوسته

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد