حوزه ریاست

دراین مجموعه معرفی دفاتر مربوط به حوزه ریاست قرار دارد. فناوری اطلاعات، روابط عمومی، دفترامورحقوقی و دفترحفاظت و حراست نیروی انسانی زیر مجموعه حوزه ریاست قرار دارند.


ارسال نظر

Captcha image

نظرات