اطلاعیه مهم پژوهشی در خصوص تاریخ دفاع پایان نامه

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم خوابگاهی


بیشتر

تقویم آموزشی وبرنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93

برنامه حذف و اضافه نیمسال اول 94-93

تقویم آموزشی وبرنامه انتخاب واحد نیمسال اول 94-93

تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد تابستان 93-92

برنامه حذف و اضافه نيمسال دوم 93-92

برنامه حذف و اضافه نيمسال اول 93-92

تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد نيمسال اول 93-92

تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد تابستان 92-91

برنامه حذف و اضافه نیمسال دوم 92-91


بیشتر