قابل توجه دانشجویان جدید الورود سال 93


بیشتر

اولین دوره مسابقات داخلی برنامه نویسی ACM

سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

نهمین دوره مسابقات ملی کمیکار ایران


بیشتر

تقویم آموزشی وبرنامه انتخاب واحد نیمسال اول 94-93

تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد تابستان 93-92

برنامه حذف و اضافه نيمسال دوم 93-92

برنامه حذف و اضافه نيمسال اول 93-92

تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد نيمسال اول 93-92

تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد تابستان 92-91

برنامه حذف و اضافه نیمسال دوم 92-91

تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد نيمسال دوم 92-91


بیشتر