شیوه نامه نقل وانتقالات درخواست

باسمه تعالی

دانشجویان محترم براساس ضوابط شیوه نامه نقل وانتقالات درخواست خود رااز96/09/25لغایت96/10/20ازطریق سامانه منادا ثبت نمایند.

http://monada.iau.ir


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد