فرصت استفاده از خوابگاه دانشگاه

به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترم که متقاضی استفاده ازخوابگاه در نیم سال دوم سال تحصیلی97-96می باشند میرساند:

از تاریخ96/11/16لغایت96/11/25فرصت دارندبه امور دانشجویی(اتاق210سرکار خانم آیتی)مراجعه نمایند.

 

اموردانشجویی واحد


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد