راهنمای پذیرفته شدگان نهایی مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته براساس سوابق تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97دانشگاه آزاد اسلامی

زمان و نحوه مراجعـه پذیرفتـه شـدگان بـرای ثبت نام : پذیرفتهشدگان همه رشته‌ها باید شخصـاً در تـاریخ
چهارشـنبه 96/11/25و پـنج شـنبه 96/11/26و شنبه 96/11/28با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس واحد مراجعه نمایند.

مدارک لازم برای ثبت نام:

پذیرفتــه شــدگان مقطــع کارشناســی پیوســته لازم است اصل دیپلم کامـل متوسـطه یـا اصـل گـواهی قبـولی
پایان تحصیلات نظـام قـدیم متوسـطه و یـا اصـل گـواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه، به همـراه
چهار برگ تصویر آنها و پذیرفته شدگان مقطـع کارشناسـی ناپیوسـته نیز لازم است اصل مدرک کاردانی مورد تایید موسسـات آموزش عالی معتبر و چهار برگ تصـویر آن و یـا گـواهی اتمام دوره کاردانی مورد تایید موسسـات آمـوزش عـالی معتبــر و یــا اداره کــل تربیــت معلــم وزارت آمــوزش وپـرورش و ریـز نمـرات دوره کـاردانی بـه منظـور معـادل
سازی واحد‌های درسی به همراه داشته باشند.

تذکر : چنانچه پذیرفته شـده اصـل مـدرک تحصـیلی خود را در اختیار نداشته باشد ولی تصـویر آن یـا گـواهی
معتبر پایـان دوره را ارائـه کنـد، بایـد متعهـد گـردد اصـل مدرک را قبـل از پایـان نیمسـال دوم (1397/03/23)بـه دانشـگاه تحویـل دهد و تعهد مذکور نیز همراه با تضمینهای مـالی (چـک یا سفته به مبلغ ده میلیون ریال) میباشد.
2-
اصـل شناسـنامه عکـسدار و دو بـرگ تصـویر از تمـام صــفحات آن (اصـل شناســنامه صـرفاً بــرای تطبیــق خواهد بود).
3-
اصل و دو بـرگ فتـوکپی کـارت ملـی (اصـل کارت صرفاً برای طبیق خواهد بود).
4-
شش قطعه عکس 3*4 تمام رخ که اخیراً تهیـه و مشخصــات پذیرفتــه شــده در پشــت آنهــا نوشــته شــده
باشد.(برای مشمولین 12قطعه).
5-
اصل و دو بـرگ تصـویرمدرک مشـخص کننـده وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفتهشدگان مرد.
6-
تکمیل و ارائه فرم درخواسـت ثبـتنـام، فرمهـای مربوط به تعهدات و سایر فرمهایی که از طـرف واحـد یـا مرکز دانشـگاهی در اختیـار هـر یـک از پذیرفتـه شـدگان متقاضی ثبتنام قرار خواهد گرفت.
7-
مشـمولان دیپلمــهای کـه بــا اسـتفاده از تعهــدات خدمتی وزارتخانهها و سازمانهای دولتـی از خـدمت دوره
ضرورت معاف مـیباشـند و معافیـت آنـان پـس از انجـام تعهد مقرر صـادر مـیگـردد بایـد موافقـتنامـه رسـمی ازوزارتخانه یـا سـازمان متبـوع (چنانچـه لطمـهای بـه انجـام تعهدات وارد نشود) را ارائه دهند.
افـرادی کـه بـه عنـوان سـرباز معلـم مشـغول خـدمت وظیفه عمومی هستند بـرای ثبـتنـام لازم اسـت بـا مجـوز
وظیفه عمومی از خدمت ترخیص گردند.
8-
شــاغلین نیروهــای نظــامی و انتظــامی جمهــوری اسلامی ایران بایسـتی گـواهی موافقـت و معرفـی سـازمان
مربوطه را ارائه نمایند


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد