کد رشته‌های کارشناسی ارشد دفترچه انتخاب رشته سال 1397 واحد قوچان

باسمه تعالی

به اطلاع داوطلبان گرامی شرکت کننده در آزمون ارشد سال 1397 میرساند،کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشـته ضـرورت دارد با توجه به نتایج درج شده در کارنامه صـادره از سـوی سازمان سنجش آموزش کشور(ورود کد انتخاب رشته دانشگاه آزاد ، مندرج در کارنامه سازمان سنجش (و به سامانه انتخـاب رشته دانشگاه آزاد اسـلامی بـه آدرس www.azmoon.org  مراجعه و ضمن مطالعه دفترچـه راهنمـا نسـبت بـه انتخـاب حداکثر 100کد رشته/محل متناسب با کد مجموعـه امتحـانی خود اقدام نمایند
کد رشته‌های کارشناسی ارشد واحد قوچان در سال 1397  

دانشکده

رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
   

مقطع

کد واحد

شماره صفحه دفترچه

کد رشته

دانشکده علوم انسانی

 

آموزش زبان انگلیسی

ارشد ناپیوسته

206

24

20312

 

روانشناسی عمومی

ارشد ناپیوسته

206

31

20739

 

زبان و ادبیات فارسی-ادبیات پایداری

ارشد ناپیوسته

206

9

20115

 

زبان و ادبیات فارسی

ارشد ناپیوسته

206

8

20101

 

جامعه شناسی

ارشد ناپیوسته

206

16

20505

 

علوم ارتباطات اجتماعی

ارشد ناپیوسته

206

33

20517

 

مترجمی زبان انگلیسی

ارشد ناپیوسته

206

24

20315

 

مشاوره - مشاوره توانبخشی

ارشد ناپیوسته

206

40

21615

 

مشاوره - مشاوره خانواده

ارشد ناپیوسته

206

40

21611

 

مشاوره - مشاوره شغلی

ارشد ناپیوسته

206

40

21614

 

مشاوره - مشاوره مدرسه

ارشد ناپیوسته

206

39

21609

 

مهندسی صنایع -سیستمهای مالی

ارشد ناپیوسته

206

64

40352

پایه

 

شیمی - شیمی تجزیه

ارشد ناپیوسته

206

44

30311

 

شیمی - شیمی کاربردی

ارشد ناپیوسته

206

44

30310

 

شیمی - شیمی فیزیک

ارشد ناپیوسته

206

45

30313

 

شیمی - شیمی معدنی

ارشد ناپیوسته

206

45

30312

 

شیمی-شیمی دارویی

ارشد ناپیوسته

206

47

30338

فنی مهندسی

 

مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

ارشد ناپیوسته

206

74

40216

 

مهندسی شیمی - ترموسینتیک وکاتالیست

ارشد ناپیوسته

206

61

40020

 

مهندسی شیمی - صنایع غذایی

ارشد ناپیوسته

206

62

40214

 

مهندسی شیمی - فرآوری و انتقال گاز

ارشد ناپیوسته

206

62

40025

 

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

ارشد ناپیوسته

206

68

40664

 

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

ارشد ناپیوسته

206

73

41044

کشاورزی

 

علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری موادغذایی

ارشد ناپیوسته

206

80

50417

 

علوم ومهندسی صنایع غذایی-زیست فناوری موادعذایی

ارشد ناپیوسته

206

81

50418

 

علوم ومهندسی صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی

ارشد ناپیوسته

206

81

50426

 

علوم ومهندسی صنایع غذایی-صنایع  غذایی

ارشد ناپیوسته

206

80

50415

 

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد