راهنمای پذیرفته شدگان سال 1397 : اخبار، دستورالعملها،فرمها و...

اخبـــار:

1-آخرین فرصت ثبت نام  دوره‌های کارشناسی و کاردانی (پیوسته و ناپیوسته ) پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی

 

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین و 72 تن از یاران وفادارشان و با توجه به تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی مهلت ثبت نام و ویرایش رشته/ محلها یا اضافه نمودن سایر گروههای آزمایشی دوره‌های کارشناسی و کاردانی(( پیوسته و ناپیوسته )) پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی تا ساعت 24 روز شنبه 31 شهریور تمدید شد.

دکتر امیر رضا شاهانی ادامه داد: همچنین با پایان یافتن مهلت ثبت نام، ویرایش اطلاعات فردی ، نوع دیپلم و معدل دیپلم برای داوطلبانی که در دوره‌های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی انتخاب رشته نموده اند، فعال شده و تا ساعت 24 یکشنبه 1 مهر ادامه خواهد داشت.این ویرایش شامل کلیه دوره‌های کارشناسی و کاردانی اعم از پیوسته و ناپیوسته می‌باشد.

وی تاکید کرد : ویرایش اطلاعات فردی ، نوع دیپلم و معدل دیپلم داوطلبان فقط  1 نوبت  امکان پذیر است و به تقاضاهایی که به هر طریق دیگر و بعد از اتمام مهلت ثبت نام واصل گردد ترتیب اثر داده نمی‌شود.

 

 

روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

مـدارک لازم برای ثبت نام:

الف -مقطع  دکترای تخصصی  ( Ph . D  )با آزمون سال  1397 دانشگاه آزاد اسلامی

1- اصل مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و 4 سری تصویر آن+ ریز نمرات کارشناسی ارشد با ذکر معدل

2- اصل شناسنامه عکسدار و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن.

3- شش قطعه عکس 4×3تمامرخ که در سال جاری تهیه شده باشـد(بـرای مشمولین12قطعه)

4 - اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی .

5 -مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران پذیرفته شده را مشخص نماید. (از جمله فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته یا دکتری عمـومی  یا لغو معافیت تحصیلی دوره‌های مذکور که بیش از یکسال از فراغت از تحصـیل فرد نگذشته باشد ).

6 -تکمیل و ارائه فرم‌های درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط.

7-چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش، ثبت نام و تحصیل مشخص شـود کـه متقاضی فاقد شرایط مندرج در دفترچه راهنما بوده است ضمن لغو پذیرش مطابق ضوابط با وی برخورد خواهد شد.

 

ب- کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397

1- اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) صـادره از دانشـگاه آزاداسلامی یا سایر دانشگاههای معتبر داخل و خارج کشور که مـوردتأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی باشد به انضمام ریز نمرات دوره کارشناسـی بـا قید معدل و 4 سری تصویر  مدرک کارشناسی.
تبصره : پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مـدرک کارشناسی (لیسانس) خود نمی‌باشند باید اصل گواهی تأییـد شـده دال بر فراغت از تحصیل را که توسط دانشگاه محل تحصیل با قیدمعدل صادر شده باشد، به همراه ریز نمرات تأیید شده ارائه نمایند.
تذکر : فارغ التحصیلان مشمول دوره کارشناسی کـه بـا ارائـه گواهی تأیید شده از محل تحصیل دوره مذکور ثبت نام می‌نماینـد ،علاوه بر گواهی و ریز نمرات مذکور بایسـتی تصـویر بـرگ لغـومعافیت تحصیلی دوره کارشناسی را ارائه نمایند. همچنین چنانچـه دوره مذکور را در مدتی بیش از شش سال از بدو ورود بـه اتمـام رسانده اند بایستی تصویر مجوز افزایش سنوات بدون ذکر غیبت رابرای مدتی که مازاد بر شش سال تحصیل کرده اند ارائه نمایند.
2- اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی خوانا از تمـام صـفحات (اصل شناسنامه برای تطبیق میباشد).
3- اصل و دو برگ فتوکپی کارت ملی. (ارائه اصـل کـارت جهت برابر با اصل بودن تصویر کارت میباشد).
4- شش قطعه عکس 3×4تمام رخ (از یک نگاتیو) که اخیـراً تهیه شده باشد (برای برادران مشمول 12 قطعه ).
5- مدرکی که وضـعیت خـدمت وظیفـه عمـومی بـرادران را مشخص نماید.
تذکر: افرادی که از نظر مقررات وظیفه عمومی حـائز شـرایط ثبت نام نیستند (از جمله دارای دفترچه اعزام به خـدمت بـاغیبـت میباشند و یا با غیبت به خدمت اعزام شدهاند یـا در بـرگ اعـزام آنان دانشجوی اخراجی یا انصرافی یـا تـرک تحصـیل ذکـر شـده است( مجاز به ثبت نام نمی‌باشند.
6- تکمیل و ارائه سایر فرمهـای ثبـتنـام کـه توسـط واحـددانشگاهی در اختیار پذیرفتهشدگان قرار داده میشود.
میزان شهریه، هزینه خـدمات آموزشـی و حـق بیمـه دانشـجویی دوره کارشناسی ارشدناپیوسته سال تحصیلی : 97-98
1- شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شـهریه پایـه (ثابـت) ومتغیر تشکیل شـده کـه در هـر نیمسـال تحصـیلی از دانشـجویان دریافت میگردد. علاوه بر دو مـورد مـذکور دانشـجویان در بـدو ورود به دانشگاه و فقط در نیمسال اول باید مبلغ 1360000ریال به عنوان هزینـه خـدمات آموزشـی، بـه شـماره حسـابی کـه محـل دانشگاهی قبولی مشخص نموده واریز نمایند.
2- حق بیمه حوادث دانشجویی مبلغ 31500ریال میباشد کـه هر پذیرفته شده باید آن را به شماره حسابی که دانشـگاه مشـخص نموده واریز نمایند.
3- پذیرفته شدگان واحدها و مراکز بین المللی و برون مرزی توجـه داشته باشند که (مطابق آئین نامه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی) مجوز انتقال، میهمانی و جابجایی تحت هیچ شـرایطی بـه آنهـا
داده نخواهد شد.

 

ج - پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون  سراسری سال 1397

  1. اصل دیپلم کامل متوسـطه یـا اصـل گـواهی قبـولی پایـان تحصیلات نظام قدیم متوسطه و یا اصل گواهی اتمـام دوره پـیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه، به همراه 4 برگ تصویر آنها.

تذکر : چنانچه پذیرفته شده اصل مدرک تحصیلی خود را در اختیار نداشته باشد ولی تصویر آن یا گواهی معتبـر پایـان دوره را ارائه کند، باید متعهد گردد اصل مدرک را قبل از پایـان نیمسـال اول بــه دانشــگاه تحویــل دهــد و تعهــد مــذکور نیــز همــراه بــا تضمین‌های مالی (چک یا سفته به مبلغ ده میلیون ریال)میباشد.

  1.  اصــل شناســنامه عکــسدار و دو بــرگ تصــویر از تمــام صفحات آن (اصل شناسنامه صرفاً برای تطبیق خواهد بود).
  2. اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی (اصل کارت صرفاً برای طبیق خواهد بود.)
  3. شــش قطعــه عکــس  4*3 تمــام رخ کــه اخیــراً تهیــه ومشخصات پذیرفته شده در پشـت آنهـا نوشـته شـده باشـد .(بـرای مشمولین  12قطعه).
  4. اصل و دو برگ تصویرمدرک مشخص کننـده وضـعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد.
  5. تکمیل و ارائه فرم درخواست ثبت نـام، فرمهـای مربـوط به تعهدات و سایر فرمهایی که از طرف واحد یا مرکز دانشگاهی در اختیار هر یک از پذیرفته شدگان متقاضی ثبتنام قرار خواهـد گرفت.
  6. مشمولان دیپلمـه ای کـه بـا اسـتفاده از تعهـدات خـدمتی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از خدمت دوره ضرورت معـاف میباشند و معافیت آنان پس از انجام تعهد مقرر صادر مـیگـردد باید موافقتنامه رسمی از وزارتخانه یـا سـازمان متبـوع  چنانچـه لطمه ای به انجام تعهدات وارد نشود را ارائه دهند. افـرادی کـه بـه عنـوان سـرباز معلـم مشـغول خـدمت وظیفـه عمومی هستند برای ثبتنام لازم است با مجوز  وظیفه عمـومی از خدمت ترخیص گردند.
  7. شـاغلین نیروهـای نظـامی و انتظـامی جمهـوری اسـلامی ایران بایستی گواهی موافقـت و معرفـی سـازمان مربوطـه را ارائـه نمایند.
  8. پذیرفته شدگانی که در فرم ثبتنـام اینترنتـی شـرکت در آزمون، خـود را مشـمول مـاده واحـده مصـوب مجلـس شـورای اســلامی موضــوع    اســتفاده از ســهمیه رزمنــدگان و ایثــارگران دانسته اند، باید هنگام ثبتنام فرم مربـوط بـه تعهدنامـه اسـتفاده از سـهمیه رزمنـدگان و ایثـارگران را تکمیـل و بـه واحـد یـا مرکـز دانشگاهی ارائه دهند. دانشـگاه آزاد اسـلامی بـه منظـور حصـول اطمینان از صحت مدارک   مربوط به استفاده کننـدگان از سـهمیه رزمنـدگان و ایثـارگران مراتـب را بـه طـور جمعـی از ارگانهـای ذیربط استعلام نموده و نتیجـه آن را  متعاقبـاً بـه واحـدها و مراکـز دانشگاهی ابلاغ خواهند نمود. بدیهی است چنانچه در هر زمان ازثبـت نـام و یـا حـین تحصـیل، واجـد شـرایط بـودن ایـن قبیـل از دانشجویان در استفاده از سهمیه مذکور به اثبات نرسـد، دانشـگاه از ادامه تحصیل آنـان ممانعـت بـه عمـل خواهـد آورد  و در ایـن صورت حق اعتراض نخواهند داشت و به علـت سـوء اسـتفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران پیگرد قـانونی آنهـا بـرای دانشـگاه محفوظ خواهد ماند

 

یادآوری:دانشجویان محترم کلیه مقاطع،

           1- ایثارگران عزیز،(جانبازان 25درصد و بالاتر) و  خانواده معزز شاهد لازم است معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قوچان ارایه نمایند.

           2- دانشجویان محترم تحت پوشش بهزیستی لازم است از اداره بهزیستی شهرستان محل سکونت خود معرفی نامه ارایه نمایند.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

فرمهای ثبت نام:

چک لیست ثبت نام

1- دکتری تخصصی

2- کارشناسی ارشد

3- آزمون سراسری

4 -بدون آزمون کارشناسی

5- کارشناسی ناپیوسته

6- کاردانی

 

 

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد