کارگاه آموزشی مقاله نویسی «استاد دوره خانم دکتر توکلی»

کارگاه آموزشی مقاله نویسی «استاد دوره خانم دکتر توکلی» مدیر عامل شرکت کاوشگران علم وصنعت پاسارگاد مستقر در مرکز رشد واحد قوچان با ارائه گواهی حضور - مدت دوره سه ساعت - 21/خرداد/1398 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد