دستورالعمل زمان و مدارک لازم جهت ثبت نام 1398-بروزرسانی 1398/07/13

باسمه تعالی

 

زمان ثبت نام:1- پذیرفتــه شــدگان  بایــد شخصــاً دریکــی از روزهــای یکشــنبه و دوشــنبه14و 15مهرمــاه98با در دست داشـتن مـدارک لازم ، ودر ساعت اداری ،جهـت ثبـت نـام بـه واحد قوچان مراجعه فرمایند.
2-پذیرفته شـدگان ذخیـره بایــد در روزهـای تعیـین شـده، بــه واحد دانشگاهی مراجعه نموده و آمادگی خود را کتبـاً طبـق فرم مخصوص و در قبال دریافت رسید از مسئولین مربوطه، برای ثبت نام اعلام نمایند، سپس در ساعت 9صبح روز سـه شـنبه 16مهرماه به واحدهای دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند تا در صورت عدم تکمیل ظرفیت بـا پذیرفتـه شـدگان اصـلی و وجـود ظرفیت باقی مانده، با رعایـت حـق تقـدم ردیـف ذخیـره تـا حـد تکمیل ظرفیت مصوب از آنان ثبتنام به عمل آید.
3-عدم مراجعه پذیرفتـه شـدگان در روز و سـاعت مقـرر بـه منزله انصراف از ثبت نام تلقی شده و هیچگونه اعتراضی پذیرفتـه نخواهد شد .
 
 

 

ضمن عرض تبریک قبولی شما دانشجوی عزیز در مقطع تحصیلی جدید و آرزوی سربلندی و صحت جنابعالی،مدارک ثبت نام ورودی‌های 1398 به شرح ذیل می‌باشد.لطفا با آماده کردن  مدارک لازم و کپی مدارک به تعداد اعلام شده  و دانلود و تکمیل فرمهای  ثبت نامی که درذیل  همین اطلاعیه وجود دارد، موجبات سرعت عمل در روند ثبت نام و معطلی کمتر خانواده‌ها یا همراهان گرامی تان را فراهم نمایید.  با تشکر

 

 

 

الف-مدارک لازم برای ثبت نام کارشناسی ارشد:

 1. اصل مدرک تحصیلی دوره کارشناسی (اصل مدرک تحصیلی-دانشـنامه/گـواهی موقـت( دوره کارشناسی و یـا کارشناسـی ارشـد)صادره از دانشگاه آزاد اسلامی یـا سـایر دانشـگاههای معتبـر داخل و خارج کشور که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقـات وفناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی باشـد) + 4سری کپی
 2. اصل شناسنامه +2سری کپی همه صفحات
 3. شش قطعه عکس 3*4 جدید
 4. وضعیت خدمت وظیفه (اصل کارت پایان خدمت یا معافیت  یا نامه لغو معافیت مقطع قبل) +2عدد کپی

        

نکته :۱- پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) خود نمیباشند باید اصل گواهی تأییـد شـده دال بر فراغت از تحصیل را که توسط دانشگاه محل تحصیل با قید معدل صادر شده باشد، به همراه ریز نمرات تأیید شده ارائه نمایند. 

تذکر : فارغ التحصیلان مشمول دوره کارشناسـی کـه بـا ارائـه گواهی تأیید شده از محل تحصیل دوره مذکور ثبت نام مینماینـد ، علاوه بر گواهی و ریز نمرات مذکور بایسـتی تصـویر بـرگ لغـو معافیت تحصیلی دوره کارشناسی را ارائه نمایند. همچنین چنانچـه دوره مذکور را در مدتی بیش از شش سال از بدو ورود بـه اتمـام رسانده اند بایستی تصویر مجوز افزایش سنوات بدون ذکر غیبت را برای مدتی که مازاد بر شش سال تحصیل کرده اند ارائه نمایند.
 
۲-متعهدین خدمت به آموزش و پرورش که بدلیل انجام تعهد نمی‌توانند مدرک پایه خود را ارائه کنند،بایدگواهی اشتغال به کار  و تصویر مدرک کارشناسی برابراصل شده توسط اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود را در زمان ثبت نام ،بجای مدرک مقطع پایه ارائه نمایند

        

فرمهای ثبت نام کارشناسی ارشد1398

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ب. مدارک لازم برای ثبت نام کارشناسی پیوسته   پرستاری   و   مامائی   قبولی تکمیل ظرفیت مهر98 :

 1. اصل مدرک تحصیلی دوره پیش دانشگاهی یا اتمام متوسطه دوم(سال دوازدهم نظام 3-3-6) یا دیپلم دوره چهارساله نظام قدیم یا مدرک فوق دیپلم  + 4سری کپی
 2. اصل شناسنامه +2سری کپی همه صفحات
 3. شش قطعه عکس 3*4 جدید
 4. وضعیت خدمت وظیفه (اصل کارت پایان خدمت یا معافیت  یا نامه لغو معافیت مقطع قبل) +2عدد کپی

      زمان ثبت نام :یک شنبه و دوشنبه 14 و 15 مهر 98

 1. دانشجویان محترم قبولی اصلی حتما در تاریخ‌های 14و15  مهر  جهت ثبت نام مراجعه فرمایند. در غیر این صورت تا ظرفیت مصوب از اسامی دخیره برابر دستورالعمل ثبت نام میشود.
 2. دانشجویان محترم ذخیره، در تاریخ‌های 14 و15 مهر نسبت به تکمیل فرم 15 (اعلام آمادگی برای ثبت نام درصورت عدم تکمیل ظرفیت با اسامی اصلی)و تحویل فرم و اخذ رسید اقدام فرمایند.

 

فرم ثبت نام کارشناسی پیوسته 1398

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پ. مدارک لازم برای ثبت نام کارشناسی پیوسته مامائی قبولی مهر98 :

 1. اصل مدرک تحصیلی دوره پیش دانشگاهی یا اتمام متوسطه دوم(سال دوازدهم نظام 3-3-6) یا دیپلم دوره چهارساله نظام قدیم یا مدرک فوق دیپلم  + 4سری کپی
 2. اصل شناسنامه +2سری کپی همه صفحات
 3. شش قطعه عکس 3*4 جدید
 4. وضعیت خدمت وظیفه (اصل کارت پایان خدمت یا معافیت  یا نامه لغو معافیت مقطع قبل) +2عدد کپی

      زمان ثبت نام :25دوشنبه و سه شنبه 25 و 26  شهریور  98

 1. دانشجویان محترم قبولی اصلی حتما در تاریخ‌های 25و26 شهریور جهت ثبت نام مراجعه فرمایند. در غیر این صورت تا ظرفیت مصوب از اسامی دخیره برابر دستورالعمل ثبت نام میشود.
 2. دانشجویان محترم دخیره، در تاریخ‌های 25 و26 شهریور نسبت به تکمیل فرم 15 (اعلام آمادگی برای ثبت نام درصورت عدم تکمیل ظرفیت با اسامی اصلی)و تحویل فرم و اخذ رسید اقدام فرمایند.

 

فرم ثبت نام کارشناسی پیوسته 1398

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد