زمانبندی ترم جاری

بازه آموزشی

انتخاب واحد

تاخیر در انتخاب واحد

تشکیل کلاسها  (مجازی)

حذف و اضافه

امتحانات

شروع

1399/11/11

1399/12/02   تا  1399/12/06

1399/12/02

1399/12/09

1400/04/12

پایان

1399/11/30

(رشته غیر پزشکی)1400/04/03

(رشته پزشکی) 1400/04/10

1399/12/14

1400/04/24

ملاحظات

طبق زمانبدی اعلام شده در سایت آموزشیار

طبق زمانبدی اعلام شده در سایت آموزشیار

 

طبق زمانبدی اعلام شده در سایت آموزشیار

 

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد