فرآیند ثبت درخواست انتخاب واحد ترم مهر 1400 توسط دانشجو

1-از طریق منوی درخواست/مجوز - زیر منوی "منو ارسال/پیگیری درخواست دانشجو" اقدام به ثبت درخواست نمائید.

2-در قسمت "ارسال درخواست جدید"،طبقه بندی موضوع را "عملیات آموزشی دانشجو" و موضوع درخواست را "مجوز انتخاب واحد" و نیمسال درخواست را معادل "4001" قرار دهید.

3- با انتخاب دکمه‌ی "ثبت" –درخواست مجوز انتخاب واحد ترم مهر 1400 برای دانشجو ثبت می‌گردد.

4-از طریق منوی "ثبت نام دروس دانشجو" –زیر منوی "انتخاب واحد" اقدام به اخذ دروس و انتخاب واحد نمائید.

 

 

شرایط ثبت درخواست به شرح زیر در سامانه کنترل می‌گردد:

 دانشجویانی که در ترم 3992 انتخاب واحد داشته اند و یا ترم مرخصی ثبت کرده اند مجاز به ثبت درخواست انتخاب واحد می‌باشند.

 

 دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم‌های 3992 و 4001 وضعیت‌های عدم مجاز به ثبت نام در نیمسال ثبت شده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی‌باشند.

 

 دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم‌های 4001 ترم مرخصی ثبت شده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی‌باشند.

 

 دانشجویانی که سنوات تحصیلی مجاز آنها به اتمام رسیده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی‌باشند.

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد