اسناد مزایده تأسیسات بردوتی

اسناد مزایده تأسیسات بردوتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در نظر دارد بخشی از اقلام تأسیساتی برودتی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا مقتضی است نسبت به تکمیل این فرم با توجه به توضیحات مندرج و مطابق با الگوی تعیین شده تکمیل و حداکثر  تا مورخ  26/07/1400 مدارک خود را به اداره حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان تحویل نمائید.

آدرس: قوچان ، کیلومتر 4 جاده قوچان مشهد ، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان ، کد پستی 9479176135 ، ساختمان اداری ، طبقه چهارم ، دفتر حراست ، تلفن 05147011192

شرایط:

1-واریز مبلغ 5.000.000 ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به شماره حساب 0105379298008 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

2-واریز مبلغ 213.000.000 ریال بابت ضمانت شرکت در مزایده به شماره حساب 0105379298008 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

3-فیش‌های واریزی به صورت جداگانه در پاکت "الف" قرارداده شده و توسط پیشنهاد دهنده لاک و مهر گردد.

4-جهت بازدید از دستگاه‌ها می‌توانید در ساعات اداری ( 8 صبح الی 14 ) روز‌های شنبه تا چهارشنبه ( به استثنای ایام تعطیل رسمی)به آدرس دانشگاه مراجعه نمائید.

4-فرم مربوط به پیشنهاد قیمت (صفحه دوم اسناد) بعد از درج دقیق قیمت و مهر و امضاء در پاکت " ب" به صورت جداگانه قرارداده شده و لاک و مهر گردد.

5-هزینه دمونتاژ تعداد 6 دستگاه پکیج یونیت هوایی و 1 دستگاه ایرواشر به همراه هزینه جابجایی از بام ساختمان فنی و مهندسی و بارگیری به عهده برنده مزایده خواهد بود.                                                                                                                       

دفتر کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 

اسناد مناقصه

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد